Tartu Herbert Masingu Kool on kool tervislikel põhjustel hariduslike erivajadustega õpilastele. Kool on suunatud autismispektri häire, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, tundeeluhäire, meeleoluhäire ja krooniliste somaatiliste haigustega lapstele, kellel esinevad astma, diabeet, epilepsia, juveniilne artriit, samuti tõsise liikumispuudega lapsed.

Me lähtume õppe- ja kasvatustöös riikliku õppekava nõuetest ja meie õpilaskonnaga seotud ühiskondlikest ja hariduslikest väljakutsetest.

Kooli eesmärgiks on tagada õpilastele nende hariduslikest erivajadustest ja tervislikust seisundist lähtuva turvatud ja sujuv siirdumise järgmisse eluetappi, milleks võib olla kutseharidusasutus, töökoht mõnel sobival erialal või kõrgkool. Selleks kindlustame õpilase individuaalseid iseärasusi arvestava õpetamise sobivas õpikeskkonnas ning loovus- ja rehabilitatsioonitegevuse toetusel.

Õpilased jõuavad meie kooli Rajaleidja keskuse otsuse ja raviarsti soovituse alusel. Me teeme laiapõhjalist võrgustikutööd uue õpilase ja tema perekonna toetamisel meie kooliga kohanemisel ja sobiva õppevormi ning –tingimuste väljaselgitamisel. Samuti toetame lapsevanemat oma lapse erivajaduse sügavamal mõistmisel, nõustame selle osas, kuidas õpilase erivajadused mõjutavad õpilase igapäevast toimetulekut ning kuidas toetada õpilase õppe- ja kasvatustööd väljaspool kooli.

Õppe- ja kasvatustöö paremaks korraldamiseks teeme koostööd Eesti Autismiühingu, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tartu Linna Nõustamiskomisjoni, kooli hoolekogu ja teiste kooli õppetööd toetavate asutuste ja organisatsioonidega.

Meie kool koosneb kolmest struktuuriüksusest:

  • õppekeskus
  • rehabilitatsioonikeskus
  • kompetentsikeskus

Õppekeskus

Kooli õppetöö toimub Vanemuise 33 õppehoones. Kool jaguneb õpilasrühmade erivajaduste ja õppevormide järgi tinglikult kolmeks õppekorpuseks:

  • A-õppekorpuses õpivad aktiivsus- ja tähelepanuhäire, tundeeluhäire ja meeleoluhäirega õpilased.
  • B-õppekorpuses õpivad autismi spektri häirega õpilased.
  • Individuaalõppekorpuses õpivad ühele õpilasele keskendatud õppel olevad õpilased, kelle puhul pole tavapärased õpetamismeetodid ja/või õpikeskkonnad tulemust andnud.

Loe lisaks õppetöö korralduse kohta.

Rehabilitatsioonikeskus

Kooli juures tegutseb rehabilitatsioonikeskus, mille struktuuri raames pakutakse õpilastele rehabilitatsiooniplaani järgi teenuseid. Rehabilitatsioonikeskuse meeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, psühholoog, psühhoterapeut, eripedagoog–logopeed, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, meditsiiniõde, lastearst ja psühhiaater.

Eraldi teenusena piloteeris kool miljööteraapia projekti Pepleri Ravikodus (Pepleri 10) kiindumushäiretega lastele ja noortele.

Kompetentsikeskus

THMK Kompetentsikeskuse eesmärgiks on edendada erivajadustega õpilaste haridust, suurendada nende sotsiaalset aktiivsust ning ühiskonda kaasatust, kasvatades ühiskonna teadlikkust psüühilise erivajaduse temaatikast, vähendamaks eelarvamusi ja diskrimineerimist.

Kuna Tartu Herbert Masingu Kool on psüühilise erivajadusega õpilaste õpetamisel omandanud väärtuslikke kogemusi, on kool mitmetele asutustele oluliseks koostööpartneriks, info- ja koolitusressursi kandjaks.

Kool kannab Kompetentsikeskuse struktuuri raames sihipäraselt edasi teadmisi ja oskusi autismispektri häirega ning tundeelu- ja käitumisraskustega õpilaste õppe- ja kasvatustöös, ühele õpilasele keskendatud õppe ning kodu- ja väikeklassiõppe korraldamises, individuaalse õppekava koostamises ja rakendamises, tugivõrgustiku töö korraldamises, lastevanemate nõustamises ja koolitamises ning peretöös.

Kooli juures tegutseb ka kooli õppe- ja arendustööd toetav mittetulundusühing Päikeseratas.

 

 

Teated