Õpiabirühma eesmärk on toetada põhikooli 1.-9. klassi õpilase psühholoogilist arengut ja õpioskuseid, võimaldamaks tal saavutada põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. Õpiabi toetab tundides õppimist ja aitab kujuneda õpilasel isiksuseks, kes tuleb toime õppimise ja tööga. Samuti tutvustame oma töövõtteid lapsevanematele.

Õppesisu on suunatud õpilase psüühiliste protsesside arendamisele ja erinevate ülesannete täitmise õpetamisele:

  • Arendame ja kujundame õpilaste taju, tähelepanu, mälu, kõne, mõtlemisoperatsioone, iseseisvust, enesekontrolli ja õpioskuseid spetsiaalsete võtete ning ainealase materjali abil.
  • Erimetoodilisi võtteid kasutades kujundame lugemis- ja tekstiloomeoskust, lugemistehnika omandamist, teadlikku lugemist ja tekstide analüüsimist ning õigekirja- ja enesekontrollioskusi.
  • Arvutamisvilumusi kujundame asju tehes, seejärel juba teades ja lõpuks neist aru saades.
  • Lähtume õpilase individuaalsusest, määrates taseme kust alustada, arendame õpilasi tegevuses, õpetame reeglitest kinni pidama, liigume edasi järk-järgult ese → mudel → pilt, joonis → sõna → mõiste, arendame rütmitaju ja motoorikat.
  • Arutleme ja analüüsime tulemusi.
    Tunnid on jaotatud eesti keelele ja matemaatikale, vastavalt eesti keele materjalil, eesti keele võtetega ja matemaatika materjalil, matemaatika võtetega.

Õpiabirühma tunnid on õpilastele, kellel esinevad:

  • spetsiifilised õpiraskused, s.o. raskused kuuldu-, nähtu- ja loetu mõistmisel, olulise leidmisel, kogemuste kasutamisel uutes olukodades, süsteemide loomisel ja kasutamisel ning info töötlemisel, raskused lugema õppimisel, lugemisel ja tekstiloomel, raskused kirjutama õppimisel ja kirjutamisel, raskused arvutama õppimisel, arvutamisel, tekstülesannete mõistmisel ja baasoskuste omandamisel.
  • emotsionaal- ja/või käitumisraskused, s.o. raskused isiksuse arengul. Esinevad isiklikud probleemid ning sotsiaalsed probleemid ja/või koolivaenulik hoiak.
  • tervisliku seisundi häired – somaatilised haigused ja haigusjärgsed seisundid.

Õpilasele määratakse õpiabi aineõpetaja soovitusel. Õpiabirühma tundidest osa võtvate õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse ainetundides, arvestustöödel ja eksamitel hindega “3” juba siis, kui 35% tööst on sooritatud.

 

 

Teated