Meie kool pakub tervislikel põhjustel hariduslike erivajadusi omavatele õpilastele paindlikke lahendusi riikliku õppekava omandamiseks. Kasutame selleks individuaalse õppekava erinevaid võimalusi, ühele õpilasele keskendunud õpet ning muid õpilase eripärasid arvestavaid õpilahendusi.

Koolis on loodud tingimused kehapuudega, psüühika- ja somaatiliste häiretega õpilaste õpetamiseks nii füüsilise õppekeskkonna, õppevormide kui tugistruktuuride tasandil. Õpilase võimete ja annete parimal kujul arendamine algab õpilase individuaalsete õpivajaduste välja selgitamisega ning sobivad õppemeetodite ja –vormide valimisega. Vajadusel pakume täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde. Igakülgse arengu soodustamisel on olulisel kohal on ka mitmekülgsete huvitegevuste ja tugiteenuste pakkumine.

Selleks, et õpilasene omandaks ühiskonnas toimetulekuks vajalikud sotsiaalsed oskused, pööratame puudespetsiifiliselt enam tähelepanu sotsiaalsete käitumismallide õpetamisele ja kinnistamisele, suhtlemisoskuste edendamisele ning iseseisva töö oskuste kujundamisele ja pidevale arendamisele.

Õppevormid ja klassitüübid

Pakume hariduslikest erivajadustest lähtuvat õpet erinevat tüüpi klassides:

  1. autismispektri häiretega õpilaste väikeklassid
  2. tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klassid
  3. somaatiliste häiretega õpilaste klassid

Lisaks pakume individuaalse õppekava järgi õppimise võimalusi õpilasele, kelle õpi- ja käitumisraskused, eriline andekus, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal viibimine põhjustab olulisi raskusi klassikaaslastega samal ajal, samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel õppimisel.

Kool jagunebki tinglikult kolmeks õppekorpuseks:

  • A-korpuseks tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele
  • B-korpuseks autismispektrihäirega õpilastele
  • individuaalõppekorpuseks ühele õpilasele keskendatud õppel olevatele õpilastele.

Vanemuise 33 hoones asuvas A-korpuses (fuajeest paremal) toimub individuaalsete vajaduste järgi kohandatud õpe. (Loe lisaks kohandatud õppe kohta).

Vanemuise 35 hoones ehk B-korpuses (fuajeest vasakul) asuvad pervasiivsete häiretega ehk autistlikele lastele mõeldud struktureeritud õpikeskkonnaga klassid. (Loe lisaks struktureeritud õppe kohta).

Psüühiliste protsesside (tähelepanu, mälu, keskendumine, ülesannete lahendamine jmt) arendamisel täiendavaid õpilahendusi vajavate 1.-9. klassi õpilaste jaoks oleme loonud õpiabirühmad. (Loe lisaks õpiabirühma kohta).

 

 

Teated