Õppeaastat puudutavad olulisemad kuupäevad on kooliaasta kalendris.

Õppetöö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud tunniplaanile ja kooli õppekavale (Põhikooli õppekava, Gümnaasiumi õppekava).

Koolis toimuvad sündmused on kirjas üldtööplaanis.

Jooksva aasta õppetöö korraldusse puutuvad küsimused otsustab õppenõukogu, lähtudes kooli arengukava  prioriteetidest. Otsused kinnitab direktor oma käskkirjaga (vt dokumendiregister).

Õppetöö paremaks korraldamiseks on koolis moodustatud järgmised ainesektsioonid.
Tugiõpet ja tervisekaitset kureerib kooli tervisenõukogu.

Jooksvaid küsimusi arutatakse igal esmaspäeval toimuval juhtkonna nõupidamisel kell 14.00. Jooksva info edastamine kollektiivile (koos sisekoolitustega) toimub teisipäeviti infotunnis algusega kell 8.00, samuti töötajate infolisti, Stuudiumi ja infostendi (asub õpetajate toas) kaudu.

Õpilastele vajalik info edastatakse Stuudiumi, mKlassijuhataja ja klassijuhatajatundide kaudu.

Lastevanematele vajalik tagasiside toimub läbi Stuudiumi, samuti lastevanemate klassi- ja üldkoosolekul ning arenguvestlustel.

 

 

Teated