1. Haiguste ennetamine

 • Haiguste ennetamiseks toimuvad koolis järgmised tegevused:
 • Terviseseisundi ja arengu hindamine, jälgimine ning dokumenteerimine profülaktiliste läbivaatuste käigus.
 • Võimalike haiguseelsete seisundite varasele avastamisele suunatud tegevused ja meetmed haigestumise vältimiseks, sh immuniseerimine.
 • Lapse terviseprobleemidest ja -vajadustest lähtuv koostöö õpetajate, lapsepvanemate, pere- ja eriarstiga.
 • Õpilaste individuaalsete tervisekaartide täitmine.
 • Õpilaste ja vanemate nõustamine tervise, tervislike eluviiside ja haiguste osas nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt.

Profülaktiline/ennetav läbivaatus

Kõik meie koolis käivad lapsed ja ka uued õpilased vaadatakse kooliarsti ja –õe poolt läbi võimalusel esimese õppeveerandi jooksul, aga vähemalt üks kord kooliaasta vältel. Lapse või vanemate soovil teostame tervisliku seisundi kontrolli ka korduvalt.

Läbivaatusele eelneb terviseteabe hankimine vanemate poolt, õpilase terviseteabekaardi täitmine ning vastavalt vajadusele ka vestlus lapsevanema(te)ga enne või peale läbivaatust, mille teostamiseks on küsitud lapsevanema nõusolek.
Alates 5. klassist, aga võimalusel juba varem täidavad õpilased läbivaatuse käigus terviseküsitlusankeedi. Küsimustiku alusel toimub läbivaatuse käigus vestlus ja laste probleemide edaspidine jälgimine.
Tervisemurede ilmnemisel nõustame ja anname tervistkahjustavate probleemide lahendamiseks nõu ja soovitusi nii lastele kui lastevanematele ning vajadusel saadame lapsed pere- või eriarsti konsultatsioonidele.

Õpilase immuniseerimine

Kooliõpilaste vaktsineerimiskohustus on koolimeedikutel ja õpilaste immuniseerimine toimub vastavalt riiklikule immuniseerimiskalendrile. Kooliarst koos õega planeerivad immuniseerimisi vastavalt lapse senistele immuniseerimise andmetele vaktsineerimispassis või tervisekaardil. Laste tervislikust seisundist või ravist tulenevate ajutiste vastunäidustuste tõttu on olulisel kohal ka suhtlemine lapse raviarsti või perearstiga.
Vaktsineerimise läbiviimiseks küsib kooliõde kõigi õpilaste vanemate käest kirjaliku loa. Kui on vaktsineerimisest keeldujaid, siis täidavad vanemad vastava avalduse ja kordame loa küsimist igal järgneval aastal.
Kõik vaktsineerimised märgitakse õpilase vaktsineerimispassi.

Õpilaste ja koolipersonali plaaniväline immuniseerimine

Plaaniväline immuniseerimine toimub lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast ja soovist end kaitste ennetavate nakkushaiguste eest (näiteks gripp, puukentsefaliit, A,B hepatiit jt).

2. Terviseedendus

Meie koolis toimub tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja eluviisi kujundamine ning tervist toetava keskkonna sihipärane arendamine. Selleks toimub tervisedendusele suunatud tegevuste planeerimine, koordineerimine, läbiviimine koostöös õpilaste ja koolipersonaliga. Näiteks:

 • Kooli suitsetamise, uimastite tarbimise ja koolivägivalla vastu suunatud tegevuste planeerimise ja tegevusjuhendite koostamise koolimeeskonnas.
 • Erinevate üritustega tervisetähtpäevade tähistamine ja erinevate ürituste läbiviimine koostöös huvijuhi ja koolipersonaliga.
 • Loengute, vestluste läbiviimine õpilastele ja personalile.
 • Seinalehtede koostamine, tervisedendusliku teabe jagamine, info edastamine vabariigis toimuvate ürituste ja tervisepäevade kohta.

3. Tervisekaitse

Korraldame tervisele ohutu keskkonna tagamisele ning ümbritseva keskkonnaga seonduvate tervisehäirete ja haiguste vältimisele suunatud tegevust koolis.
Selle hulka kuuluvad:

 • Koolikeskkonnast tulenevate terviseriskide hindamine ning kooli juhtkonnale ja tervisenõukogule ettepanekute tegemine keskkonna muutmiseks ja parandamiseks meie koolis. Hinnangute ja ettepanekute aluseks on ennetavate läbivaatuste käigus kogutud õpilaste nägemisteravuse, parasitaarnakkuste, külmetus- ja nakkushaiguste, rühihäirete ja traumade esinemise analüüsi, Tervisekaitseteenistuse inspekteerimisaktid ning koolikeskkonna riskianalüüs.
 • Koolis toimunud vigastuste ja mürgistuste, nende raskusastme, põhjuste, toimumiskohtade ja –mehhanismide talletamine, analüüsimine ja koondinfo edastamine jooksvalt kooli juhtkonnale ja vähemalt kord aastaskooli (tervise)nõukogule. Kooliarst koos –õega koostab ja esitab kokkuvõtted kooliaasta lõpus õppenõukogus ka koolitöötajatele.
 • Nakkushaiguste leviku piiramine, sellealase teavitustöö läbiviimine, personali, laste ja vanemate informeerimine ja vajadusel ennetavate abinõude läbiviimine koolis koostöös tervisekaitsega.

4. Esmaabi ja kriisiabi osutamine

Koolis toimub esmaabi osutame koolis ägedate tervisehäirete ja traumade korral ning õpilaste konsulteerimine ja nõustamine. Vajadusel suuname lapse perearstile/eriarstile. Samaaegselt informeerime ka lapsevanemaid ja kutsume vastavalt vajadusele kooli vestlusele/nõustamisele.
Lisaks toimuvad esmaabikoolitused, kus kooli meditsiiniõde õpetatakse põhilisi esmaabivõtteid. Võimalusel kaasatakse esmaabi õpetamisse ka koolitajaid Eesti Punasest Ristist.
Kooliarst ja meditsiiniõed osalevad meeskonnaliikmetena kriisisituatsioonide ennetamises ja neis vajaminevate tegevusjuhendite koostamises ning nende täitmise jälgimises koos teiste koolis töötavate spetsialistidega.

 

 

Teated