Osalemine erinevates projektides:

1. Eesti-Soome uuring – Tervise Arengu Instituudi poolt välja pakutud uuring kooli personalile.

2. Suitsuprii klass

3. Iga 1 turvaliselt 12. klassi – 10. klassi õpilased läbivad nii tule- kui veeohutus, liiklusohutus ja esmaabi koolitused. Projekti lõpus rakendatakse välisõppe vormis ka praktilisi tegevusi.

4. Selge pilt – maanteeameti koolitus gümnaasiumiastme õpilastele, mis juhib ja ennetab tähelepanu noorte liikluskäitumisest.

5. Autistlike laste ja noorte sotsialiseerimine ja nende perede nõustamine - Projekti käigus toimuvad koostegutsemised annavad vanemale võimaluse mõista oma lapse eripära ja arengut ning võrrelda seda teistega. Samas loob koostegutsemine õlg-õla tunde, mis toetab perede hakkamasaamist nende isikliku erivajadustega lapse-noorega ning parandab pere sotsiaalset toimetulekut tervikuna. Ühtlasi paraneb kooli lõpetavate noorte toimetulek edaspidises elus ja väheneb sotsiaalse abi vajadus täiskasvanueas.
Projekti läbiviimise metoodika aluseks on sotsiaalsete oskuste õpetamine, mida õpetatakse lastele ja noortele ART-treeningutel (ART – Aggression Replacement Training). Programm koosneb sotsiaalsete oskuste ja viha kontrollimise treeningutest ja moraalsetest aruteludest. Sotsiaalsed oskused on jagatud mitmeks alagrupiks ning neid õpitakse rollimängude ja diskussioonidega.

 

 

Teated