1. Õpilaste enesehinnangu tõstmine ja kaasamine koolielu puudutavatesse küsimustesse – pakkuda läbi huvitegevuse eneseteostamisvõimalusi, mis tõstavad õpilastes enesehinnangut. Kaasata läbi õpilasesinduse õpilaste osalust kooli puudutavates küsimustes.

2. Toetada õuesõppevormi ehk mitteformaalset õppimist – annab teoreetilistest teadmistest õpilastele ka praktilised oskused, ühendab ja lähendab omavahel nii õpetajaid, õpilasi kui ka õpetajate ja õpilaste omavahelist läbisaamist. Usaldus ja omavaheline austus tagab ka positiivsed tulemused klassiruumis.

3. Individuaalne lähenemine – õpilaste vajaduste väljaselgitamine ja nende vajaduste toetamine, koostöö peredega.

4. Kooli mikrokliima hoidmine ja parendamine – õpilaste töösaavutuste esiletoomine nende autasutamine ja premeerimine. Oma kooli tunde tekitamine.

5. Kooli ja kodu suhete arendamine – lapsevanemate koosolekud, arenguvestlused ja järjepidevad arutelud lapsevanemate, klassijuhataja ja kooli juhtkonnaga. Koostegemised kooli üritustel.

6. Kooli töötajate eeskuju – koolipersonali kaasamine ühisüritustesse.

7. Kooli töötajate heaolu edendamine – erinevate sportimisvõimaluste pakkumine, meeldiva töökeskkonna loomine, erinevate koolituste pakkumine nt stressiga toimetulekuks jne.

 

 

Teated