Tartu Herbert Masingu Kool järgib tervist edendavate koolide põhimõtteid, rakendab neid oma kooli igapäevaellu, integreerib tegevusplaani ja üritustesse ning igapäevastesse tegevustesse rohkem tervist edendavaid tegevusi. Meie kooli igapäevaelus on palju rohkem tegevusi pühendatud tervisele, sest laps tuleb meie kooli probleemide tõttu ja kõikidel lastel on kooli tulekuks nõustamiskomisjoni otsus ja eriarstide või perearsti poolt pandud diagnoosid. Seetõttu on ka koolis oluline pöörata rohkem tähelepanu tervisele ja tervistedendavatele tegevustele.

Meie eesmärkideks on:

  • sihipäraselt korraldada ja suunata laste kasvuks ja tervislikuks arenguks vajalikke tegevusi tervise parendamise ja elukvaliteedi tõstmise eesmärgil.
  • kasvatades, õpetades ja rehabiliteerides õpilasi, valmistada neid ette iseseisvaks eluks.
  • läbi viia süsteemipärast rehabilitatsiooni õppeprotsessis koos spetsialistidega.
  • kaasaegse ja turvalise õpikeskkonna kujundamine.
  • uurides ja arendades last kui isiksust, aidata planeerida tema edaspidist eluteed.
  • haridustöö lapsevanemate ja õpilastega.

Tervist edendavate koolide (TEK) ühendus sai alguse Eesti 1993 aastal.
TEK liikumine põhineb tervise ja hariduse valdkonna koostööle ja tugineb Ottawa harta põhimõtetel.
Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele. Rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist.
Tegevusse on kaasatud õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja kooli teenindav personal. www.tai.ee. Tartu Herbert Masingu Kool liitus TEK võrgustikuga 21.05.2009

tervist edendav kool

 

 

Teated