THMK huvikeskuse eesmärgiks on aidata õpilastel avastada ja avardada oma huvisid, andeid ja vaba aja tegevusaktiivsust mitmekülgsete huvi- ja loovtegevuse pakkumise ning ürituste korraldamise kaudu.

THMK huvikeskus 2021

Huvikeskus pakub mitmekülgseid huvi- ja loovtegevuse ringe, korraldab koolis traditsioonilisi üritusi, nagu aktused, aine- ja tähtpäevad, kontserdid ja spordipäevad. Ülekoolilised üritused toovad kokku õpilased, õpetajad, pereliikmed ja kooli vilistlased.

I ja II kooliastme õpilastele korraldab huvikeskus pikapäevarühma kooli O-korrusel. Pikapäevarühmas on II vahetuse lastel võimalik sisustada aega koolipäeva alguseni ning I vahetuse lastel täita koolipäeva lõpu ja huviringide vm vahele jäävat aega. Pikapäevarühma fookuses ei ole koduste õppeülesannete tegemine, vaid sotsiaalsete oskuste arendamine mänguliste tegevuste kaudu. Pikapäevarühma registreerumine toimub Arno (http://www.tartu.ee/arno/) kaudu.

Teated