Meie kool pakub tervislikel põhjustel hariduslike erivajadustega õpilastele paindlikke lahendusi riikliku õppekava omandamiseks. Kasutame selleks individuaalse õppekava erinevaid võimalusi, ühele õpilasele keskendunud õpet ning muid õpilase eripärasid arvestavaid õpilahendusi.

Koolis on loodud tingimused kehapuudega, psüühika- ja somaatiliste häiretega õpilaste õpetamiseks nii füüsilise õppekeskkonna, õppevormide kui ka tugistruktuuride tasandil. Õpilase võimete ja annete parimal kujul arendamine algab õpilase individuaalsete õpivajaduste väljaselgitamisega ning sobivate õppemeetodite ja -vormide valimisega. Vajadusel pakume täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde. Soodustamaks igakülgset arengut, on olulisel kohal ka mitmekülgsete huvitegevuste ja tugiteenuste pakkumine.

Selleks et õpilane omandaks ühiskonnas toimetulekuks vajalikud sotsiaalsed oskused, pöörame puudespetsiifiliselt rohkem tähelepanu sotsiaalsete käitumismallide õpetamisele ja kinnistamisele, suhtlemisoskuste edendamisele ning iseseisva töö oskuste kujundamisele ja pidevale arendamisele.

Klassitüübid

Pakume hariduslikest erivajadustest lähtuvat õpet erinevat tüüpi klassides:

  1. autismispektri häiretega õpilaste väikeklassid
  2. tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klassid
  3. somaatiliste häiretega õpilaste klassid
  4. liitpuuetega õpilaste klassid

Samuti korraldame koduõpet ja ühe õpilase õpetamisele keskendunud õpet õpilasele, kelle õpi- ja käitumisraskused, eriline andekus, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal viibimine põhjustab olulisi raskusi õppida klassikaaslastega samal ajal, samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel.

Teated