Somaatiliste haiguste, kehapuuete või psüühikahäirega laste jaoks on oluline, et nende õppetöö oleks kohandatud õpilaste tervislikust seisundist lähtuvatele individuaalsetele hariduslikele vajadustele vastavaks. Selleks kasutame individuaalse õppekava erinevaid lahendusi.

Kooli iseloomustavad väikesed klassikollektiivid. Vastavalt õpilaste vajadustele on koolis võimalik õppida kas 4 või 8 õpilasega klassides, gümnaasiumis 12 õpilasega klassis. Samuti korraldame koduõpet ja ühe õpilase õpetamisele keskendunud õpet. Paljudes klassides töötavad lisaks õpetajale ka abiõpetajad. Jälgime õpilaste arengut õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi (ÕIK) toel ning peame oluliseks rakendada õpilastele käitumisoskuste õpet (käitumise tugikava) oskuste õppe põhimõtteid järgides (link metoodiliste lähenemiste all oleva Oskuste õppe juurde).

Lapse arengu toetamiseks on väga oluline tihe koostöö lapsevanematega. Loe lisaks koostööst lapsevanematega.

Läheneme olukordade lahendamisele juhtumipõhiselt, kaasates tugispetsialiste (psühholoog, psühhiaater, logopeed, meditsiiniõde/kooliarst, sotsiaalpedagoog, füsioterapeudid) ning aineõpetajaid. Vajadusel rakendatakse õpiabi ja/või koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.

Loe lisaks ka huvitegevuse ja rehabilitatsiooniteenuste kohta.

Teated