Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonimeeskond osutab rehabilitatsiooniteenust (REHA-teenust) puudega lastele ja täiskasvanutele (sh rehabilitatsiooniplaani koostamine) alates 2007. aasta aprillist.
Asume aadressil Riia tn 10, telefon 555 28 119.

Erandjuhtudel osutatakse mõningaid teenuseid inimese elukohas.

Rehabilitatsiooniplaani koostamine või teenusele tulemine Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsiooniplaani koostamiseks või teenusele tulemiseks

 • Võtke ühendust REHA tegevusjuhiga (Evelin Tamm) ka
 • telefonil 555 28 119 või e-kirja kaudu e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • tegutsege vastavalt kokkulepetele REHA-tegevusjuhiga või rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingule
 • teadke, et: Saatja/abistaja kohaloleku vajadus teenuse osutamisel sõltub rehabiliteeritava abivajaduse määrast. Majutus- ja toitlustusteenust meie asutus ei paku.

Meie rehabilitatsioonimeeskond

Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, psühholoogid, eripedagoog–logopeed, füsioterapeudid, loovterapeud, lastearst, psühhiaater.

REHA-tegevuste koordinaator, meeskonna juht-sotsiaaltöötaja: Evelin Tamm

Valdkonnaspetsialistid-juhtumikorraldajad

 • Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja: Rine Pent
 • Eripedagoog-juhtumikorraldaja: Heidi Hansar

Tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonna spetsialistid

 • Arst: Kristin Mäger
 • Arst-psühhiaater: Anne Daniel-Karlsen
 • Füsioterapeut: Kelly Pärnalaas, Ingrid Tiirats, Tuuli Bürkland (ratsutamisterapeud)
 • Logopeed: Merje Kivikas, Ana Kontor
 • Psühholoog: Annika Maarend (kunstiterapeut), Sigrid Saveli, Hõbe Treufeldt
 • Loovterapeut: Mari-Liisa Taaler

Hariduse valdkonna spetsialistid

 • Eripedagoog: Sigrid Kütt, Sanna Savi, Hõbe Treufeld, Heidi Hansar
 • Pedagoog: Tiina Naarits-Linn,  Anelina Laaniste (töösuhe peatatud)

 

THMK rehabilitatsioon


Mis on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (edaspidi SRT) on puudega inimesele osutatav sotsiaalteenus, mille raames tehakse rehabiliteerivaid tegevusi rehabilitatsiooniprogrammi, SRT vajaduse kindlaks määramisel koostatud tegevuskava või isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel.
NB! Teenus ei sisalda meditsiinilist rehabilitatsiooni (taastusravi). Ravi, sh taastusravi, vajaduse korral tuleb selle saamiseks pöörduda oma perearsti või eriarsti poole.

SRT eesmärk on õpetada ja arendada puudega inimese igapäevaelu oskusi, suurendada ühiskonnaelus osalemist, toetada õppimist ja arendada töövõime eeldusi. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Riik võtab õigustatud isikult üle SRT eest tasu maksmise kohustuse.

Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenusele?

Õigus rehabilitatsiooniteenusele on:

 • Kõigil puuet taotlevatel lastel ja neil puuet taotlevatel tööealistel isikutel, kelle suhtes teeb vastava otsuse Sotsiaalkindlustusamet.
 • Puudega lastel ja täiskasvanutel.
 • 16-a kuni vanaduspensioniealistel psüühilise erivajadusega inimestel, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel. Eesmärgiks on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada hariduse omandamist, tööle asumist või töötamist.

Kellel on õigus taotleda SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmist?

SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmist võib taotleda:

 • alla 16-a puudega laps,
 • vanaduspensioniealine puudega isik,
 • tööealine (16-a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega isik,
 • tööealine puudega või töövõimetu või osalise töövõimega isik, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas.

Lisaks on SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisele õigus ilma teenust taotlemata järgmistel isikutel:

 • kõigil esmakordselt puuet taotlevatel alla 16-a vanustel lastel.

Korduvalt puuet taotlevatel lastel juhul, kui ekspertarsti otsustuse kohaselt rehabilitatsiooniplaani koostamine on vajalik puude raskusastme määramiseks

 • alaealiste komisjoni otsusel teenusele suunatud 7-18-aastastel lastel.

Mida teha sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks tuleb täita rehabilitatsiooniteenuse taotlus, mille vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi kodulehekülgedel ning kõikides pensioniametites. Täidetud taotlus saata posti teel või viia elukohajärgsesse sotsiaakindlustusametisse. Samuti võib taotluse täita sotisaalkindlustuse klienditeeninduses.

Tartu Herbert Masinugu Kooli rehabilitatsioonimeeskond on alati valmis aitama taotluse vormistamisel.

Isik on kohustatud 60 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks saamisest pöörduma valitud asutuse poole teenuse osutamises kokku leppimiseks. Teenuse osutaja poole võib pöörduda kas e-posti või posti või telefoni teel või minna asutusse kohale. Teenuse osutaja registreerib tema poole pöördunud isikuga kokkuleppe sõlmimise kuupäeva ja planeeritud teenuse alustamise kuupäeva sotsiaalhoolekande portaalis.

Teenuse osutaja osutab isikule SRT vastavalt SKA otsusele kas rehabilitatsiooniprogrammina, juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavale või isiklikule rehabilitatsiooniplaanile kuni 2 aasta jooksul.

 

 

Teated