Õpilaste parima igakülgse arengu tagamiseks on Tartu Herbert Masingu Koolis tugispetsialistid: psühholoog, kooliarst, kooliõde, füsioterapeut, logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog.

Spetsialistid töötavad individuaalselt, kuid koonduvad juhtumipõhiselt ning vastavalt vajadusele, et leida õpilaste toetamiseks parimad võimalused. Juhtumipõhistesse aruteludesse kaasatakse vastavalt vajadusele ka klassijuhataja ja õpetajad ning õpilane ja lapsevanemad.

Tugispetsialistide tööd koordineerib kooli sotsiaalpedagoog.

Tugimeeskonna kontaktid ja info vastuvõtuaegade kohta leiate koolipere kontaktide lehelt.

Tugimeeskonna eesmärgid

Kooliarst ja kooliõde

Kooliarst ja –õde hoolitsevad Tartu Herbert Masingu Koolis Teie lapse tervise eest, annavad vajadusel esmaabi, ravivad ägedate haigusseisundite tekkimisel (astma ja köha puhul saame teha inhalatsioone köha vedeldavate vahenditega), õpilaste vaktsineerimiste ja haiguste ennetamise raames viivad läbi ennetavat tervisekontrolli, tegelevad terviseedendusega, jagavad infot nii lastele kui lastevanematele ja ootavad ka infot lastevanematelt ja nende perearstidelt laste tervisliku seisundi kohta, haiguste ja ravi kohta, muude terviseprobleemide kohta.

Kooliarst suunab lapse vajadusel eriarstide vastuvõttudele, uuendab või kirjutab välja ravimeid vastavalt teie lapse vajadusele. Kooliarst ei saa suunata lapsi analüüside ja uuringutele tegemisele, ega teha neid koolis (saame kontrollida vereglükoosisisaldust), see kuulub perearsti tegevusvaldkonda.

Psühholoog

Koolipsühholoogi ülesandeks on individuaalvastuvõtud õpilastele, psüühiliste protsesside arendamine õpiraskustega õpilastel, grupitegevused lastele ja lastele koos lastevanematega, lastevanemate nõustamine, õpilaste arengutaseme ja võimete määramine ning küsimustike läbiviimine mitmetel eri eesmärkidel ja tulemuste analüüs.

Psühholoogi poole võib pöörduda nii kooli- kui ka koduste muredega.

Psühhiaater

Psühhiaatri ülesandeks on individuaalvastuvõtud õpilastele ning nende vanematele, õpilase psüühilise seisundi hindamine, nõustamine ning vajadusel ravi määramine, peresiseste probleemide ja konfliktide mõju hindamine lapse psüühilisele tevisele, koostöö kolleegidega laste psühhiaatria osakonnast, hinnangute ja vajadusel tõendite kirjutamine lapse psüühilise seisundi kohta vajalikele koostööpartneritele, terviseseisundikirjelduse andmine Pensioniametile, vajadusel lapse õpetajate ja õpilasega töötava tugipersponali nõustamine.
Psühhiaatri poole võib pöörduda nii kooli- kui ka koduste vm. muredega.

Füsioterapeut

Füsioteraapia eesmärgiks on kehaliste harjutuste kaudu häirunud funktsiooni taastamine, et tagada aktiivne eluviis ja parem elukvaliteet. Tegeldakse kehaliste võimete arendamisega arvestades lapse individuaalsust.

Kehapuudega õpilastel taastatakse ja säilitatakse erinevate harjutustega füüsiline võimekus. Psüühiliste probleemidega õpilastele kasutatakse harjutusi ja erinevaid võtteid teraapialaual oma kehaskeemi tunnetamiseks. Füsioteraapiat vajavad ka traumajärgsed ning pervasiivsete häiretega lapsed. Füsioteraapiatunnid toimuvad individuaalselt või väikeses grupis (2-4 last).
Füsioteraapiat rakendatakse neile lastele, kes oma haiguse või puude tõttu ei saa osaleda kehalise kasvatuse tunnis.

Õppe eesmärgid:

  • õpilaste enesetunde parandamine;
  • kehaliste võimete ja liigutusoskuste arendamine;
  • puude või haigusega toimetulekuks vajalike oskuste ja teadmiste omandamine.

Võimlemise eesmärgiks on maandada pingeid, vabaneda oma välimuse ja vähese kehalise võimekusega seotud kompleksidest, aidata kehalise tegevuse kaudu tasakaalustada häirunud ainevahetust.

Logopeed

Logopeedi töö eesmärgiks on suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtluse parandamine ja/või arendamine. Logopeedi põhilisteks tööülesanneteks on kõnepuuete väljaselgitamine (logopeediline diagnostika), kõnepuuete ennetamine, kõnepuuete kõrvaldamine, leevendamine või kompenseerimine, samuti kõnepuudega lapse, tema vanemate ja võrgustikus osalevate spetsialistide nõustamine

Kõneravi vajavad õpilased selgitatakse kooli logopeedi poolt läbiviidud kontrolletteütluste, lugemis-, sõnavara ja väljendusoskust mõõtvate testide tulemusena. Logopeed teeb koostööd eesti keele õpetajatega. Logopeedilist abi osutatakse I-III vanusastme õpilastele.

Kõneravi tundides käivad õpilased nii individuaalselt kui ka gruppidena. Individuaalsed tunnid on raske häälduspuudega või sügava alakõnega õpilastele. Grupitunnid on sarnase kõnepuudega õpilastele. Kõneravi tundide arv ühele õpilasele sõltub tema puude iseloomust ja raskusastmest ja on üks kuni kolm tundi nädalas.

Eripedagoog

Eripedagoog töötab keha-, meele- ja kognitiivse arengu puuetega, emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega lastega. Eripedagoogi ülesandeks on laste hindamine, individuaalse õppekava koostamine ja selle alusel õpetamine ning õpetaja, sotsiaaltöötaja, lapse vanemate (hooldajate) nõustamine arenguliste ja hariduslike erivajaduste küsimustes.

Õpilase suunab eripedagoogi juurde klassi- või aineõpetaja kooskõlastatult lapsevanemaga.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog tegeleb sotsiaalprobleemidega koolis (vägivald, koolitõrge, konfliktid kaaslaste ja õpilastega jm) ning nende ennetamisega, sh probleemsete laste ja perede välja selgitamise ning kaardistamisega. Sotsiaalpedagoogi ülesannete hulka kuulub individuaalne töö õpilasega, koostöö õpilase pereliikmetega, koostöö kooli tugivõrgustikuga ja vastavate ametkondadega (lastekaitse, sotsiaalhoolekanne, korrakaitsesüsteem) ning õpilase võrgustikuliikmetega (turva- ja lastekodu töötajad jt) väljaspool kooli.

 

 

Teated