Osalemine erinevates projektides:

 1. Eesti-Soome uuring – Tervise Arengu Instituudi poolt välja pakutud uuring kooli personalile.
 2. Suitsuprii klass
 3. Iga 1 turvaliselt 12. klassi – 10. klassi õpilased läbivad nii tule-, vee- kui ka liiklusohutus ning esmaabi koolitused. Projekt lõpeb praktiliste tegevustega väliõppe vormis.
 4. Selge pilt – maanteeameti koolitus gümnaasiumiastme õpilastele, mis juhib tähelepanu noorteliikluskäitumisele ja ennetab võimalikke ohte.
 1. Õpilaste enesehinnangu tõstmine ja kaasamine koolielu puudutavatesse küsimustesse – pakkuda õpilastele läbi huvitegevuse eneseteostamisvõimalusi, tõstmaks nende enesehinnangut; kaasata õpilasi õpilasesinduse kaudu osalema kooli puudutavates küsimustes.
 2. Toetada õuesõppevormi ehk mitteformaalset õppimist – annab lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilised oskused, ühendab ja lähendab omavahel õpetajaid ja õpilasi, parendab õpetajate ja õpilaste omavahelist läbisaamist, vastastikuse usalduse ja austuse kujunemist.
 3. Individuaalne lähenemine – õpilaste vajaduste väljaselgitamine ja nende vajaduste toetamine, koostöö peredega.
 4. Kooli mikrokliima hoidmine ja parendamine – õpilaste õpitulemuste ja töösaavutuste esiletoomine nende tunnustamine ja nende eest autasustamine; oma kooli tunde tekitamine ja hoidmine.
 5. Kooli ja kodu suhete arendamine – lapsevanemate koosolekud, arenguvestlused ja järjepidevad arutelud lapsevanemate, klassijuhataja ja kooli juhtkonnaga; koostegemised kooli üritustel.
 6. Kooli töötajate eeskuju – koolipersonali kaasamine ühisüritustesse.
 7. Kooli töötajate heaolu edendamine – erinevate sportimisvõimaluste pakkumine, meeldiva töökeskkonna loomine, erinevate koolituste pakkumine, nt stressiga toimetulekuks jms.

Põhiliseks töövormiks on koosolekud, mis kutsutakse kokku vajadusel või vähemalt neli korda aastas. Kõikide koosolekute kohta koostatakse protokollid.

Tervisenõukogu ülesanded:

 • määrata vastutajad tervisenõukogu tegevuse eest
 • koostada tegevuskava ja analüüsida selle täitmist
 • organiseerida tervist edendavaid /parendavaid / ennetavaid üritusi
 • edendada tervislikku koolitoitlustamist
 • korraldada osalemist tervistedendavates projektides

Teated