Sotsiaalne rehabilitatsioon on hoolekandeteenus, mida pakutakse puude või töövõimetusega inimestele nende iseseisva toimetuleku parandamiseks igapäevases elukeskkonnas. Peale selle võivad teenust saada lapsed, keda on teenusele suunanud alaealiste komisjon. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel. Eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada hariduse omandamist, tööle asumist või töötamist.

Rehabilitatsiooniteenuse raames aitavad inimest sotsiaaltöötaja, psühholoog, loovterapeut, füsioterapeut, eripedagoog, logopeed jne. Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk ei ole tervise taastamine. Kui isik vajab taastusravi, tuleb pöörduda oma pere-või eriarsti poole.

Mida teha sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks tuleb täita rehabilitatsiooniteenuse taotlus, mille vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi kodulehekülgedel ning kõikides pensioniametites. Täidetud taotlus saata posti teel või viia elukohajärgsesse sotsiaakindlustusametisse. Samuti võib taotluse täita sotisaalkindlustuse klienditeeninduses.

Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonimeeskond on alati valmis aitama taotluse vormistamisel.

Isik on kohustatud 60 päeva jooksul alates otsuse teatavaks saamisest pöörduma valitud asutuse poole, leppimaks kokku teenuse osutamises. Teenuse pakkuja poole võib pöörduda kas e-posti, posti või telefoni teel või minna asutusse kohale. Teenuse pakkuja registreerib tema poole pöördunud isikuga kokkuleppe sõlmimise kuupäeva ja planeeritud teenuse alustamise kuupäeva sotsiaalhoolekande portaalis.

Teenuse pakkuja osutab isikule sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel kas vastavalt rehabilitatsiooniprogrammile, juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavale või isiklikule rehabilitatsiooniplaanile kuni kahe aasta jooksul.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni käigus hinnatakse inimese teenusevajadust ja hetkeolukorda, seatakse inimese enda ja spetsialisti koostöös eesmärgid, mida soovitakse saavutada, liigutakse erinevate erialade spetsialistide abil seatud eesmärkide poole ja hinnatakse koos kliendiga teenuse lõppedes, kas eesmärgid said saavutatud. Teenuse saamise periood ei ole piiratud, kuid korraga saab Sotsiaalkindlustusamet võtta tasu maksmise kohustuse inimese eest üle kuni kaheks aastaks. Kahe aasta möödudes saab teenust vajadusel jätkata.

Teated