On hästi teada, et füsioterapeudid töötavad inimestega, kes on läbi elanud mõne trauma või kes põevad kroonilisi haigusi, mis otseselt takistavad liikumist. On ju loomulik, et kui käeluu on murdunud või takistab käe liikumist õlaliigese põletik, pöördutakse abi saamiseks just füsioterapeudi poole. Hoopis keerulisem on näha põhjuseid, miks psühholoogiliste muredega lapsed, aga ka täiskasvanud, võiks vajada füsioterapeutilist tuge ja nõustamist.

Lähtudes Tartu Herbert Masingu kooli õpilaste eripäradest ja vajadustest võib ühe suure põhjusena välja tuua raskused osalemisel rühmatundides. Sealjuures võivad põhjused olla erinevad, näiteks võib pervasiivsete käitumisjoontega lapse jaoks olla raskendatud üheaegselt sooritada liikuvustegevusi ja samal ajal osaleda sotsiaalsetes tegevustes: tähelepanu kipub hajuma ja seeläbi kannatab tehtavate harjutuste tehnika. Samuti on uue keskkonnaga kohanemine aeganõudev, häirivaks teguriks võib sealjuures olla nii liigne vahendite hulk kui ka värvide / materjalide küllus võimlemissaalis. Sellistel juhtudel on individuaalne või väikses grupis toimuv füsioteraapia võimalus, kus laps saab turvaliselt ja endale sobivas tempos arendada oma esmaseid liikumisoskusi, ja kui nendega on kohanetud, on võimalik aegamisi suurema grupiga liituda ning hakata julgemalt osalema kehalise kasvatuse tundides ning loomulikult ka erinevates trennides.

Autism ning pervasiivsed arenguhäired on tihti tihedalt seotud ka sensoorse ülitundlikkusega, erinevate materjalide ja tekstuuride katsumine on lapsele ebamugav, võib esineda ülitundlikkust nii valguse kui ka heli suhtes. Tajude eripäraga kaasneb tihti ka teistsugune kehataju, lapsed ei pruugi mõista oma kehaosade liikumist ega ka enda keha liikumist ruumis. Seega tunduvad nad kõrvalseisjale kohmakad, teinekord ka rahutud. Füsioteraapias teostavate harjutuste abil on võimalik parandada lapse kehatunnetust ja ruumitaju, mis omakorda muudab lapse liikumise erinevates keskkondades, näiteks elavas koolikoridoris või kaootilises linnaliikluses, ohutumaks.

Teated