Lastel, kellel on vaimse tervise probleemid, esineb tihtipeale märgatavaid eneseväljendus- ja suhtlemisraskusi. Sellisel juhul pakub muusika ja kunst lapsele alternatiivset võimalust kogeda iseennast läbi muusikaliste ning kunstiliste tegevuste, õppimaks ennast turvalises keskkonnas turvalisel viisil väljendama.

Muusikateraapia võimaldab individuaalset lapsekeskset lähenemist, et arendada just neid valdkondi, milles esineb vajakajäämisi. Saab arendada ja parandada tähelepanu funktsioone ja keskendumisvõimet, sotsiaalseid oskusi, julgustada ja toetada lapsi eneseväljendusel ning aidata tunnete sõnastamisel ja tundeelu korrastamisel. Samuti saab muusikat ja selle erinevaid elemente (rütmi, heli, meloodiat ja harmooniat) kasutada edukalt näiteks motoorsete oskuste parandamiseks ning kõne ja keele korrigeerimiseks.

Loovad tegevused võimaldavad rakendada lisaks traditsioonilisele verbaalsele nõustamisele ka kunstitehnikaid, nagu joonistamine, savi voolimine, meisterdamine vms. Sedalaadi tegevused aitavad emotsioone paremini mõista ja väljendada ning eneseteadvust suurendada. Lisaks suurendab muusika- ja kunstiteraapia võimekust toime tulla emotsioonidega, toetab emotsionaalset heaolu, arendab loovust ja koostööoskusi.

Kunstiteraapia on eriti sobiv neile, kelle jaoks oma tunnete ja mõtete väljendamine on raske. Teraapiline lähenemine aitab lapsel tulla toime ärevusega ja tugevate emotsioonidega (nt viha) ning toetab positiivse enesehinnangu kujunemist. Samuti õpetab see sallivust, sotsiaalsete kontaktide paremat talumist ja toetab õpivõimet (sh tähelepanu- ja kujutlusvõime).

Teated