1. Õpilaste enesehinnangu tõstmine ja kaasamine koolielu puudutavatesse küsimustesse – pakkuda õpilastele läbi huvitegevuse eneseteostamisvõimalusi, tõstmaks nende enesehinnangut; kaasata õpilasi õpilasesinduse kaudu osalema kooli puudutavates küsimustes.
  2. Toetada õuesõppevormi ehk mitteformaalset õppimist – annab lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilised oskused, ühendab ja lähendab omavahel õpetajaid ja õpilasi, parendab õpetajate ja õpilaste omavahelist läbisaamist, vastastikuse usalduse ja austuse kujunemist.
  3. Individuaalne lähenemine – õpilaste vajaduste väljaselgitamine ja nende vajaduste toetamine, koostöö peredega.
  4. Kooli mikrokliima hoidmine ja parendamine – õpilaste õpitulemuste ja töösaavutuste esiletoomine nende tunnustamine ja nende eest autasustamine; oma kooli tunde tekitamine ja hoidmine.
  5. Kooli ja kodu suhete arendamine – lapsevanemate koosolekud, arenguvestlused ja järjepidevad arutelud lapsevanemate, klassijuhataja ja kooli juhtkonnaga; koostegemised kooli üritustel.
  6. Kooli töötajate eeskuju – koolipersonali kaasamine ühisüritustesse.
  7. Kooli töötajate heaolu edendamine – erinevate sportimisvõimaluste pakkumine, meeldiva töökeskkonna loomine, erinevate koolituste pakkumine, nt stressiga toimetulekuks jms.

Teated