Tartu Herbert Masingu Koolis järgitakse tervist edendavate koolide põhimõtteid, rakendatakse neid koolielu praktikates, lõimitakse kooli tegevuskavadesse, üritustesse ja igapäevastesse tegevustesse rohkem tervist edendavaid tegevusi. Iga laps tuleb meie kooli terviseprobleemide tõttu ja kõikidel lastel on kooli tulekuks nõustamiskomisjoni otsus ning eriarstide või perearsti poolt pandud diagnoosid. Seetõttu on ka koolis oluline pöörata rohkem tähelepanu tervisele ja tervist edendavatele tegevustele.

Meie eesmärkideks on:

  • sihipäraselt korraldada tervislikuks arenguks ja elukvaliteedi tõstmiseks vajalikke tegevusi ning suunata lapsi pidevalt osalema neis tegevustes;

  • kasvatada, õpetada ja rehabiliteerida õpilasi, valmistada neid ette iseseisvaks eluks;

  • läbi viia süsteemipärast rehabilitatsiooni õppeprotsessis koos spetsialistidega;

  • kujundada nüüdisaegset ja turvalist õpikeskkonda;

  • uurida ja arendada last kui isiksust, aidata kavandada tema edaspidist eluteed.

Tervist edendavate koolide (TEK) ühendus sai alguse Eesti 1993. aastal. TEK liikumine põhineb tervise ja hariduse valdkonna koostööl ja tugineb Ottawa harta põhimõtetele (vt www.tai.ee ).

Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuse kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulevatele mõjutustele, rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist.

Tegevusse on kaasatud õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja kooli teenindav personal. Tartu Herbert Masingu Kool liitus TEK võrgustikuga 21.05.2009.

tervist edendav kool

Teated