Tugigrupp tegutseb juhtumipõhiselt eesmärgiga tagada õpilase igakülgne toetamine koolikohustuse täitmisel, kui klassijuhataja ja tugimeeskonna personaalsete tegevuste abil ei ole saavutatud vajalikku olukorda koolikohustuse täitmisel.

Tugigruppi kuuluvad kooli direktor, õppejuht, logopeed, psühholoog, meditsiiniõde, füsioterapeut ja sotsiaalpedagoog.

Probleemi jõudmine tugigruppi

  • Kui klassijuhataja/aineõpetaja/kooli spetsialist ei ole õpilase probleemiga iseseisvalt toime tulnud ja vajab lisaressursse, siis registreerib ta selle sotsiaalpedagoogi kaudu tugigrupi koosolekule.
  • Lapsevanem pöördub probleemiga klassijuhataja või kooli spetsialisti poole, kes omakorda registreerib õpilase probleemi sotsiaalpedagoogi kaudu tugigrupi koosolekule.

Probleemi registreerimine võib toimuda suuliselt, e-kirja teel või telefonitsi.

Iga tugigrupis arutletava juhtumi kohta avatakse personaalne toetuskaart.

Tugigrupi töökord

Tugigrupi töö toimub etappidena:

I etapp

  • Probleemi arutlus tugigrupis. Vajadusel toimub arutelu koos klassijuhataja/aineõpetajaga.
  • Probleemi määratlemine ja esialgse tegevusplaani koostamine.

II etapp

  • Probleemi arutelu koos õpilase ja tema vanema vm seadusliku esindajaga. Vajadusel kaastakse spetsialiste väljaspool kooli (lastekaitse, noorsoopolitsei).
  • Tegevuskava koostamine ja kirjalik fikseerimine. Kokkulepete sõlmimine osapoolte vahel.

III etapp

  • Vahekokkuvõte – hinnang tegevuskava efektiivsusele, vajadusel kohandamine ja uute kokkulepete sõlmimine.

IV etapp

  • Tulemuste hindamine.

 

 

Teated