Tartu Herbert Masingu Kooli kompetentsikeskus loodi selleks, et jagada kool veerandsajandipikkuse tegutsemisaja jooksul kogunenud teadmisi ja kogemusi hariduslike erivajadustega laste kasvatust ja haridust toetavatele inimestele ja asutustele.THMK kompetentsikeskus

Kompetentsikeskuse töösuundadeks on:

Nõustamine

Nõustamisele on oodatud vanemad, kes vajavad tuge ja infot oma psüühilise erivajadusega lapse paremaks mõistmiseks ja toetamiseks.

THMK kompetentsikeskus pakub nõustamist ja koolitusi ka psüühikahäirega laste ja noortega töötavatele õpetajatele, spetsialistidele ja KOV töötajatele, toetamaks psüühikahäiretega laste haridust lasteaias, põhikoolis ning gümnaasiumiastmes.

Nõustame ka neid õpilasi, nende peresid ja tugivõrgustikku, kellele on soovitatud õppimist eriklassis ning kes kaaluvad vajadust ja võimalust asuda õppima Tartu Herbert Masingu Koolis. Sellisel juhul on nõustamise eesmärk hinnata õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.

Koolitustegevus

Korraldame psüühikahäiretega õpilaste toetamise teemal koolitusi nii avatud gruppidele kui erinevatele koolidele, lasteaedadele noortekeskustele jt asutustele, samuti koordineerime Vanemate Kooli üritusi - loengusarju pakuvat Vanemate kooli ja psüühikahäirega laste vanematele mõeldud avatud tugigruppi - mille eesmärgiks on toetada lapsevanemaid nende teekonnal erivajadusega lapse kõrval.

Lisaks korraldame üleriigilise haardega rahvusvaheliste esinejatega konverentse ning seminare. Proovime igal aastal leida uue ja huvitava vaatenurga, mille alt erivajadustega laste toetamist uurida.

Majasiseselt koordineerib kompetentsikeskus sisekoolitusi, mis toimuvad regulaarselt kõikidele koolis töötavatele õpetajatele ja tugispetsialistidele, sageli õppetoolide kaupa. Kompetentsikeskuse kaudu toimub igal õppeaastal ka uutele Tartu Herbert Masingu õpetajatele ja töötajatele mõeldud Masingu kutseaasta loengu- ja seminariseeria ning kovisioonigruppidena.

Uuringute tegemine ja eksperthinnangute andmine

Oleme valmis koostööks nii konkreetsete üksikjuhtumite lahendamisel kui ka laiemate, piirkondlike või riikliku haardega eksperthinnangute andmisel.
Tartu Herbert Masingu koolis tegutseb ka eelkool, kuhu oodatakse kooliteed alustavaid 6-7 aastaseid eripedagoogilist tuge vajavad lapsi, kes psüühiliste eripärade tõttu vajavad tõenäoliselt kohandatud õpikeskkonda. Ennekõike on eelkool suunatud autismispektrihäirega ning traumakogemusega lastele. Eelkooli viivad läbi diagnostilist õpetamist rakendavad Tartu Herbert Masingu Kooli õpetajad koostöös kooli tugispetsialistidega.

Metoodilise toe arendamine

Loome ja eestindame erinevaid metoodilisi materjale, mida saavad kasutada nii lapsevanemad kui laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Teated