Avatud koolitused on mõeldud kõikidele hariduslike erivajadustega laste ja noortega töötavatele spetsialistidele.

Hetkel ühtegi avatud koolituspakkumist ei ole.

Kõiki varem korraldatud koolitusi on võimalik tellida ka oma asutusele.

Varasemad koolitused:

Psüühikahäiretega õpilaste õpetamine
3. jaanuar 2018

Ületartuline koolituspäev Tartu Herbert Masingu Koolis

Päevakava
9.30–10.00 Tervituskohv
10.00–10.45 Tartu Herbert Masingu Kooli ja kompetentsikeskuse töö alustalad
10.45–11.30 Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilaste õpetamine
11.30–11.45 Paus
11.45–12.45 Autismispektrihäirega õpilaste õpetamine
12.45–13.30 Õppimist toetavate käitumisoskuste kujundamise praktilisi võtteid
13.30–14.00 Küsimused ja vastused, koolituspäeva lõpetamine


Kaasav aktiivõpe
kevad 2017

Koolitus pakub õpetajatele võimaluse arendada oma oskusi klassi ühtsust soodustavate aktiivõppetegevuste läbiviimiseks.

Sageli takerdume töös klassiga erinevate raskustele – klassis esineb konflikte, see ei toimi ühtse meeskonnana või on õpilastel raskusi õppimisele keskendumisega. Aktiivõppemeetodid aitavad arendada õpilaste suhtlemisoskusi ning pakuvad kokkuvõttes suuremat rahulolu suhete loomisel ja õppimisel.

Koolitusel õpid:

 • kuidas planeerida, läbi viia ja hinnata aktiivõppemeetodeid;
 • kuidas kohandada erinevaid aktiivõppemeetodeid erivajadustega õpilastele;
 • kuidas töötada eripalgelise õpilasgrupiga?

Koolitus kestab 40 akadeemilist tundi: 20 tundi teooriat ning 20 tundi praktikat. Koolitus on osalejatele tasuta.

Koolituse teemad:

1. moodul. Teoreetiline osa.

 • Mitteformaalne, formaalne ja informaalne tegevus
 • Võimalused mitteformaalseteks tegevusteks
 • Üldised sotsiaalse kaasamise põhimõtted
 • Iga grupp on erinev ja ainulaadne
 • Õpetaja ja pere roll

2. moodul. Sihtgrupp.

 • Erinevate erivajaduste tunnused (füüsiline- ja vaimne puue, tundeelu- ja käitumishäire, ATH, autism)
 • Põhistrateegiad erinevate erivajadustega lastega töötamiseks

3. moodul. Lähenemine.

 • Baasteadmised grupi dünaamikast
 • Aktiivsed osalusmeetodid
 • Näited mitteformaalsetest tegevustest

4. moodul. Kuidas?

 • Mitteformaalsete tegevuste planeerimine
 • Plaani koostamine: eesmärkide seadmine ja tegevuste loomine; inim-, materiaalsete- ja rahaliste ressurssidega arvestamine; sobiva konteksti leidmine; strateegiad; kuidas hinnata?; kohandatud tegevuste loomine
 • Mitteformaalsete tegevuste rakendamine
 • Tegevuste hindamine

Kaasava aktiivõppe kursus on loodud Non4mal 4 All projekti raames ning selle käigus õpetatakse ja julgustatakse õpetajaid looma ja praktiseerima mitteformaalseid tegevusi ja mänge, mis sobivad väga erinevat tüüpi klassidele.
Projekti „Non4mal 4 All“ eesmärk on kaasata hariduslike erivajadusega õpilasi aktiivselt koolis ning ühiskonnas kasutades mitteformaalse hariduse meetodeid, strateegiaid ja arendavaid mänge. Mitteformaalseid tegevusi iseloomustab eesmärgipärasus, vabatahtlikkus, õppijakesksus ning paindlikkus. Neid võib läbi viia väga erinevates keskkondades ning tegevused on kohandatud nii, et kõik õpilased saaksid osaleda.

Teated