Tartu Herbert Masingu Kool on mitmesugusest tervislikust seisundist tingitud hariduslike erivajadustega õpilaste kool. Kool on suunatud autismispektri häire, emotsionaalse trauma kogemusega, tundeeluhäire, meeleoluhäire ja krooniliste somaatiliste haigustega (astma, diabeet, epilepsia, juveniilne artriit jm) lastele, samuti tõsise liikumispuudega lastele.

Meie kool koosneb neljast struktuuriüksusest:

THMK ylesehitus

Õppekeskus

Tartu Herbert Masingu Koolis antakse hariduslike erivajadustega õpilastele haridust 1.-12. klassini. Koolis on klassid autismispektri häiretega õpilastele, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele ning raskete somaatiliste puuetega õpilastele. Meil on väikesed klassikoosseisud, mis võimaldavad luua turvalise ja sõbraliku õpikeskkonna.

Kooli eesmärgiks on tagada õpilastele nende hariduslikest erivajadustest ja tervislikust seisundist lähtuva turvatud ja sujuv siirdumise järgmisse eluetappi, milleks võib olla kutseharidusasutus, töökoht mõnel sobival erialal või kõrgkool.
Kooli eripärade hulka kuulub ka hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud gümnaasiumiaste, kus pakutakse tuge keskhariduse omandamiseks nendele õpilastele, kes oma eripärade tõttu vajavad väiksemat klassikeskkonda ja tavapärasest rohkem hariduslikke tugimeetmeid.

Kooli iseloomustavad väikesed klassikollektiivid. Vastavalt õpilaste vajadustele on koolis võimalik õppida kas 4 või 8 õpilasega klassides, gümnaasiumis 12 õpilasega klassis. Samuti korraldame koduõpet ja ühe õpilase õpetamisele keskendunud õpet.

Huvikeskus

THMK huvikeskuse eesmärgiks on aidata õpilastel avastada ja avardada oma huvisid ja vaba aja tegevusaktiivsust mitmekülgsete huvi- ja loovtegevuse pakkumise kaudu. Samuti on keskuse sihiks toetada formaalse ja mitteformaalse õppe lõimitust.

Huvikeskus korraldab koolis traditsioonilisi üritusi ja ainepäevi, huviringe, pikapäevarühma ja koolivaheaja laagreid.

Rehabilitatsioonikeskus

THMK Rehabilitatsioonikeskuses on võimalik koostada õpilasele rehabilitatsiooniplaan ning pakkuda rehabilitatsiooniplaani järgi teenuseid. Keskuse meeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, psühholoog, psühhoterapeut, eripedagoog–logopeed, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, meditsiiniõde, lastearst ja psühhiaater. Vajadusel pakume õpilastele ka tugiisikuteenust.

Rehabilitatsioonikeskuse üheks teenuseks on miljööteraapia põhimõtete alusel töötav Pepleri Ravikodu psüühikahäiretega lastele ja noortele.

Kompetentsikeskus

THMK Kompetentsikeskuse eesmärk on psüühilise erivajadusega õpilaste õpetamisel omandatud väärtuslike kogemuste jagamise kaudu edendada erivajadustega õpilaste haridust, suurendada nende sotsiaalset aktiivsust ning ühiskonda kaasatust, kasvatades ühiskonna teadlikkust psüühilise erivajaduse temaatikast, vähendamaks eelarvamusi ja diskrimineerimist.

Kompetentsikeskuse sihtgrupiks on peamiselt tavakoolis õppivate laste vanemad, lapsed ise ja peredega töötavad spetsialistid, ametnikud jt koostööpartnerid.

Kompetentsikeskuses pakume nõustamist nii lapsevanematele kui erinevatele noortega töötavatele spetsialistidele (õpetajad, tugispetsialistid, noorsootöötajad, ametnikud jne). Korraldame psüühikahäiretega õpilaste toetamise teemal koolitusi nii avatud gruppidele kui erinevatele koolidele, lasteaedadele noortekeskustele jt asutustele, samuti koordineerime Vanemate Kooli üritusi, mille eesmärgiks on toetada lapsevanemaid nende teekonnal erivajadusega õpilase kõrval. Lisaks korraldame üleriigilise haardega rahvusvaheliste esinejatega konverentse ning seminare.

Oleme valmis koostööks nii konkreetsete üksikjuhtumite lahendamisel kui ka laiemate, piirkondlike või riiklike haardega hinnangute andmisel. Loome ja eestindame erinevaid metoodilisi materjale, mida saavad kasutada nii lapsevanemad kui noortega töötavad spetsialistid.

Päikeseratas

Kooli juures tegutseb ka kooli õppe- ja arendustööd toetav mittetulundusühing Päikeseratas. MTÜ eesmärgiks on toetada kooli püüdlusi läbi projektitegevuse. Organisatsioon toetab erinevate eestisiseste ja rahvusvaheliste laagrite ja ürituste korraldamist ja uuenduslike ideede piloteerimist ning teeb erinevat heategevuslikku tegevust kooli õpilaste ja vilistlaste hüvanguks.

Teated