Meie kool koosneb kolmest struktuuriüksusest:

THMK ylesehitus

Õppekeskus

Tartu Herbert Masingu Kool on munitsipaalkool, kus antakse hariduslike erivajadustega, Haridus-ja noorteameti koolivälise nõustamismeeskonna tõhustatud või eritoe soovitusega õpilastele haridust 1.-12. klassini.

Koolis on klassid erinevate psüühiliste eripäradega lastele ja noortele - autismispektri häiretega õpilastele, emotsionaalse trauma kogemusega õpilastele (sh meeleoluhäire, ärevus, koolitõrge) ja teistele eriõpilahendusi vajavatele õpilastele.

Väikesearvulised ja õpilaste omavahelist sobivust arvestavad klassikoosseisud võimaldavad kohandada ja struktureerida suhtlus- ja õpikeskkonda (tugineme TEACCH-metoodikale). Lisaks õpetajatele aitavad õpiprotsessi süsteemselt toetada ka tugispetsialistid ning oodatav tihe koostöö vanematega. Struktureeritud õpikeskkonnaga eri- või väikeklassi suuruseks on kuni 6 õpilast. Gümnaasiumiastmes on lennu suuruseks 12 õpilast, õpe toimub õpistiilirühmades. Vajadusel rakendame individuaalõpet, õpet mikrogruppides, koduõpet tervislikel põhjustel ja muid õpilase individuaalsusest lähtuvaid õpilahendusi. Gümnaasiumiastmes on võimalik alates 2021/2022 õa õppida ka mittestatsionaarse õppe vormis.

Kooli eesmärgiks on tagada õpilastele nende hariduslikest erivajadustest ja tervislikust seisundist lähtuv turvaline ja sujuv siirdumine järgmisse eluetappi.

Rehabilitatsioonikeskus

THMK Rehabilitatsioonikeskus on ellu kutsutud toetamaks psüühilise erivajadusega laste ja noorte ning nende perede toimetulekut. Rehabilitatsioonikeskus töötab juhtumikorralduse põhimõttel ning tihedas koostöös kooliga, soovides pakkuda perele ja lapsele terviklikku, lapse päevakavaga sobivat toetussüsteemi. Rehabilitatsioonikeskuse meeskonda kuuluvad eripedagoogid, logopeedid, füsioterapeudid (sh hipoteraapia), psühholoogid, pereterapeudid, loovterapeudid (kunstiteraapia, muusikateraapia), sotsiaaltöötajad, arst ning lastepsühhiaater. Vajadusel teeme koostööd ka teiste rehabilitatsioonikeskustega perele sobivate teenuseosutajate leidmiseks.

Kompetentsikeskus

THMK Kompetentsikeskuse eesmärk on psüühikahäirega õpilaste õpetamisel omandatud praktiliste kogemuste ja teoreetiliste teadmiste jagamise kaudu toetada psüühilise erivajadustega õpilaste hariduse omandamist ning suurendada nende ühiskonda kaasatust. Kompetentsikeskuse tegevuse kaudu soovime mõjutada ühiskonna teadlikkust psüühilise erivajaduse temaatikast, et vähendada eelarvamusi, diskrimineerimist ja ebaprofessionaalsust.

Tartu Herbert Masingu Kool kuulub Tartu linna kompetentsikeskuste koostöövõrgustikku.

Kompetentsikeskuse töösuundadeks on:

  • Nõustamine. Pakume nõustamist nii lapsevanematele kui erinevatele noortega töötavatele spetsialistidele (õpetajad, tugispetsialistid, noorsootöötajad, ametnikud jne).
  • Koolitustegevus. Korraldame psüühikahäiretega õpilaste toetamise teemal koolitusi nii avatud gruppidele kui erinevatele koolidele, lasteaedadele noortekeskustele jt asutustele, samuti koordineerime Vanemate Kooli üritusi, mille eesmärgiks on toetada lapsevanemaid nende teekonnal erivajadusega õpilase kõrval. Lisaks korraldame üleriigilise haardega rahvusvaheliste esinejatega konverentse ning seminare.
  • Uuringute tegemine ja eksperthinnangute andmine. Oleme valmis koostööks nii konkreetsete üksikjuhtumite lahendamisel kui ka laiemate, piirkondlike või riikliku haardega eksperthinnangute andmisel.
  • Metoodilise toe arendamine. Loome ja eestindame erinevaid metoodilisi materjale, mida saavad kasutada nii lapsevanemad kui laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Teated