Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonimeeskond osutab rehabilitatsiooniteenust (REHA-teenust) alla 16-aastasele puudega lastele (sh rehabilitatsiooniplaani koostamine) alates 2007. aasta aprillist.

Õigus rehabilitatsiooniteenusele on:

  • kõigil esmakordselt puude saanud alla 16-aasta vanustel lastel, samuti korduvalt puuet taotlevatel lastel, kui ekspertarsti otsuse kohaselt on rehabilitatsiooniplaani koostamine vajalik puude raskusastme määramiseks;
  • kohaliku omavalitsuse hinnangu alusel teenusele suunatud 7-18-aastaste lastel.

Teated