Juhtumikorraldus on uudne lähenemine meie rehabilitatsioonikeskuses, tagamaks süsteemset teenusele jõudmist ja selle järjepidevust. Juhtumikorraldaja eesmärk on välja selgitada last ja tema peret toetavad ressursid ning toimetulekut takistavad asjaolud.

Tartu Herbert Masingu Kooli Rehabilitatsioonikeskuse juhtumikorraldaja koostöös lapse perega kavandab arutluse käigus sobiva tegevuskava ja rehabilitatsiooniteenused ning korraldab nende rakendamiseks kokkulepped kliendi ja terapeutidega. Lisaks osutab juhtumikorraldaja lapsele ja tema perele teenust nende individuaalsetele vajadustele vastavas mahus ja vormis.

Eesmärk on arendada ka lapse elulisi oskusi, pannes teda kogema ja proovima uusi olukordi väljaspool peresüsteemi, näiteks julgustades last iseseisvalt karastusjoogi eest kassas maksma või esimest korda kohvikus kooki ostma või proovima tänavaruumis liikumist ja oma tunnetega toimetulekut uues keskkonnas.

Kindlasti on juhtumikorraldajal koordineeriv roll koostöös erinevate valdkondade spetsialistidega (rehabilitatsioon, tervishoid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond, kool, politsei jt). Juhtumikorraldusel põhinev lähenemine tagab teenuste kättesaadavuse aastaringselt, et lapsed saaksid oma individuaalsetest vajadustest tulenevat järjepidevat abi. Olles suhelnud lapse, lapsevanema ja klassiõpetajaga, saab juhtumikorraldaja kõige parema ülevaate lapse vajadustest ning laps saab teenused, mis aitavad tal uuel õppeaastal paremini toime tulla suhtlemisel eakaaslastega ning tõsta õpimotivatsiooni. Tihe suhtlus kooli (klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi) ja perega annab lapsele võimaluse kooli- või kodukeskkonnas tekkinud probleemiga paralleelselt tegeleda, näiteks toetada koolitõrkest ülesaamist, hirmude maandamist või õpilastevaheliste konfliktide lahendamist – kõik see toimub koostöös kooli ja perega.

Teated