Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonikeskus töötab juhtumikorralduslikul põhimõtel. Oma põhiolemuselt on juhtumikorraldus teenuste osutamise ja koordineerimise protsess, mille eesmärk on tagada kliendile individualiseeritud abi, mis lõppkokkuvõttes tooks kaasa ressursside kõige otstarbepärasema kasutamise.

Kuigi juhtumikorralduse olulisim võtmesõna on abi koordineerimine, saab juhtumikorraldust kui protsessi kõige paremini määratleda selle eesmärkide kaudu.

Need eesmärgid on järgmised:

 • tagada kliendi juurdepääs abile, vähendades administratiivseid takistusi;
 • siduda klient erinevate teenustega;
 • toetada teenuste järjepidevust;
 • koondada vastutus ühele võtmetöötajale ehk juhtumikorraldajale;
 • tõsta abisüsteemi efektiivsust, tagades, et teenuseid osutatakse õigel ajal ja vajalikus mahus.

Juhtumikorraldaja põhirollid ja funktsioonid tulenevad juhtumikorralduse funktsioonidest:

 • Juhtumikorraldaja on hindaja, kes uurib klienti kui tervikut tema sotsiaalses kontekstis eesmärgiga selgitada välja kliendi võimalused ja piirangud tema konkreetses elukeskkonnas.
 • Juhtumikorraldaja on planeerija, kelle ülesanne on leida sobivad võimalused muudatuste tegemiseks nii kliendi kui ka tema keskkonna tasandil.
 • Juhtumikorraldaja on vahendaja, kes suunab kliendi vajaliku abi juurde õigel ajal ning tagab osutatava abi järjepidevuse.
 • Vajaduse korral on juhtumikorraldaja eestkõneleja, kes seisab selle eest, et kliendil oleks juurdepääs õigustatud abile.

Rehabilitatsioonikeskuse juhtumikorraldaja püüab oma sekkumiste ja nõustamiste kaudu saavutada seda, et lapsel ja perel oleks võimalik oma igapäevaeluga paremini toime tulla.

Juhtumikorraldaja põhilisteks ülesanneteks on rehabilitatsiooniplaanist juhindudes ning lapse, pere ja spetsialistide meeskonnaga koostöös:

 • lapse vajaduste ja võimaluste hindamine;
 • lapses ja/või tema peres ja/või elu- ja õpikeskkonnas muutuste esilekutsumiseks vajalike tegevuste planeerimine (tegevuskava);
 • teenuste ja muu abi vahendamine.

Mõnel juhul kuulub juhtumikorraldaja tööülesannete hulka ka teatud teenuste (näiteks nõustamine, toimetulekuoskuste õpetamine, kriisisekkumine jms) osutamine või kliendi õiguste eest seisja rolli täitmine.

Juhtumikorraldaja tegevus lähtub alati konkreetsest lapsest tema elu- ja tegevuskeskkonnas ning on lahutamatult seotud jõustava sotsiaaltöö praksisega.

Vt ka Juhtumikorralduse käsiraamat.

Teated