• Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse lastele, kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse § 28 alusel abivajadus ja kelle abistamiseks on varem pakutud abimeetmeid, kuid need ei ole osutunud piisavaks või on tekkinud olukord, kus abimeetmete pakkumine ei ole võimalik.
 • Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse lastele, kellel esinevad olulised puudujäägid vähemalt kahes järgmises lapse heaolu valdkonnas:
  • füüsiline või tervislik seisund;
  • psühholoogiline või emotsionaalne seisund;
  • sotsiaalne seisund;
  • kognitiivne või hariduslik seisund (SHS 62).

Abivajadus väljendub enamasti mitme järgneva tunnusena:

 • perevägivalla otsene või kaudne kogemine või muud traumatiseerivad kogemused
 • õigusrikkumiste toimepanemine või nende ohvriks langemine
 • sõltuvusainete tarvitamine (narkootilised ained, alkohol, retseptiravimid, toksikomaania, digisõltuvus)
 • raskused koolikohustuse täitmisega
 • agressiivne käitumine
 • kõrge riskiga seksuaalkäitumine
 • suitsiidikäitumine või muul viisil ennast ohtu seadev käitumine
 • vaimse tervise probleemid
 • psühhosotsiaalse toimetuleku probleemid
 • käitumis- ja psüühikahäired
 • probleemid peres (vanemate sõltuvushäired, lähedaste vaimse tervise probleemid, konfliktsed suhted, vähene vanemlik tugi ja järelevalve)

 Lisainfo: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/riiklikud-teenused-ja-ennetusprogrammid-lastele-ja-peredele/sotsiaalse

Teated