Ettevõtte külastus: Maaelu ja tervislikku toitumist tutvustav õppepäev Latika talus

27.02.2018-27.04.2018

Koolikava toetuse eesmärgiks on toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist ning tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ning toidusektorist. Projekti rahastab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Õppepäeval käsitletavad teemad: Mis koht on „talu“? Mis juhtuks, kui talusid enam ei oleks? Köögi- ja puuviljade tundmaõppimine – köögiviljade katsumine, vaatlemine, maitsmine, värvuse järgi rühmitamine. Köögiviljade tervislikkus ja vitamiinid, mitmekesisuse vajalikkus. Päevamenüü koostamine. Köögivilja seemnete uurimine ja arutlemine, kuidas väikesest seemnest suur taim kasvab ja mida selleks vaja on? Valmistame ise taimedele süüa ehk komposti. Uurime vihmausse. Paneme sibula kasvama, mille iga laps koju kaasa saab. Kordame üle, kuidas taimede eest hoolitseda. Tutvume põllutöömasinatega Tutvume lammastega ja räägime, kuidas lambad aitavad meie mahetalus puhast toitu kasvatada ja ka keskkonda säästa.

Nonformal for all

01.09.2016-31.08.2018

Nonformal for All on Erasmus+ programmi strateegilise partnerluse projektiga, mille jooksul 6 riigi koolid (Rumeenia, Ungari, Portugal, Türgi ja Eesti) tegutsevad ühiselt selle nimel, et luua erivajadustega õpilaste toetamiseks uudseid mitteformaalse õppe võimalusi koolikeskkonnas.
Projekti eesmärgiks on toetada erivajadustega õpilaste suuremat kaasatust läbi mitteformaalse õppe.

Projekti tegevused:

Tegevus Eesmärk  Koht Aeg 
Projekti juhtgrupi kohtumine Ühtse tegevuskava kokkuleppimine Rumeenia 24.-28.10.2016
Õpetajate koolitamiseks koolituse õppekava väljatöötamine Ühtsed arusaamad igas riigis eraldi toimuvate koolituste tarbeks Portugal 29.01.-11.02.2017
Õpetajate koolitus „Kaasav aktiivõpe“ Õpetajad kasutavad eesmärgipäraselt hoolimist ja meeskonnatööd toetavaid aktiivõppemeetodeid Eesti Aprill-mai 2017
Õpetajate koolituskohtumine: erineva kultuuritaustaga õpilased Rahvusvahelise kogemuse jagamine Türgi 2.-8.04.2017
Õpetajate koolituskohtumine: psüühikahäiretega õpilased Rahvusvahelise kogemuse jagamine Eesti 14.-20.05.2017
Projekti juhtgrupi kohtumine Tegevuskava ülevaatamine, järgmise tegevusaasta planeerimine Norra 4.-8.10.2017
Õpetajate koolituskohtumine: liikumispuudega õpilased Rahvusvahelise kogemuse jagamine Ungari 26.11-02.12 2017
Õpetajate koolituskohtumine: vaimupuudega ja autistlikud õpilased Rahvusvahelise kogemuse jagamine Rumeenia 10.-16.12. 2017
Noortevahetus, milles osalevad noored ja juhendajad kõikidest partnerriikidest Erinevate meetodite katsetamine rahvusvahelises keskkonnas Eesti 11.-16.04. 2018
Konverents „Nonformal for All“ Projekti tulemuste laiem tutvustamine Rumeenia 2.-5.07. 2018

Lisaks sellele luuakse käsiraamat hoolimist ja meeskonnatööd toetavate aktiivõppemeetodite kasutamiseks erinevate sihtgruppidega.

nom4mal4all

DigiAeg

01.01.2017-30.11.2017 koostöös MTÜ Päikeserattaga.

Programmi „DigiAeg“ raames pakutakse Tartu Herbert Masingu Koolis õppivatele 7.-18. aastastele hariduslike erivajadustega (autismispektri häire, aspergeri sündroomi, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega) noortele võimalust osaleda programmeerimise töötubades, mis pakub osalejatele võimaluse meeskonnana luua lahendusi elulistele ja aktuaalsetele probleemidele eelnevalt omandatud teadmiste abil.

MTÜ Päikeseratas üheks eesmärgiks on alates käesolevast aastast pöörata enam tähelepanu hariduslike erivajadustega laste huvide arendamisele, et seeläbi tõsta nende õpihuvi ning -motivatsiooni, enesekindlust, laiendada nende silmaringi ning luua reaalseid võimalusi tööturule astumiseks peale üldhariduskooli lõpetamist.

tartu

Projekti toetas Tartu linnavalitsus.

Koolitusprojektid

Masing koolitub

Euroopa sotsiaalfond ja Eesti riik toetasid tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames Tartu Herbert Masingu Kooli projekti „masing koolitub“, mille sisuks on taaskord Verge metoodika algkoolituse (26.-27.02.2018) ja Vaikuseminutite algkoolituse (veebruar-aprill 2018) läbiviimine kooli töötajatele.

sots

THMK koolitused

Euroopa sotsiaalfond ja Eesti riik toetasid tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppiine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames Tartu Herbert Masingu Kooli projekti „THMK koolitused“, mille sisuks oli Oskuste õppe jätkukoolituse (24.-25.08-2017) ja Verge metoodika algkoolituse (12.-13.09.2017) läbiviimine kooli töötajatele.

sots

Oskuste õppe koolitus

Oskuste õpe on lastele mõeldud probleemide lahendamise meetod, mille aluseks on lahenduskeskse lühiteraapia põhimõtted. Oskuste õppe abil omandavad lapsed oskusi, et toime tulla ja lahendada mitmeid psüühilisi ja sotsiaalseid probleeme. Meetodi väljatöötjateks on Ben Furman ja sotsiaalpsühholoog Tapani Ahola ning eripedagoogid Sirpa Birni ja Tuija Teräväga.

21.02.2017 koolituspäeva ajakava Tartu Herbert Masingu Koolis

Koolitaja Ben Furman

10.00

  • Mis on lahenduskeskne psühholoogia
  • Põngerjaõpetuse tutvustus
  • Kuidas motiveerida õpilasi oma enda probleeme lahendama
  • Kuidas pidada laste ja nende vanematega häid jutuajamisi

13-13.45 Lõuna

13.45

  • Kuidas parandada koostööd vanematega
  • Kuidas liikuda karistamiselt laste juhendamisele, et nad oma tegude eest ise vastutust võtaksid
  • Kuidas kasutada Põngerjaõpetust kogu klassiga
  • Küsimused ja vastused

16.00 Päeva lõpp


Oskuste õppe keskne idee käsitleb suurt osa laste probleemidest oskusena, mida on võimalik õppida või täiendada. Teisiti öeldes – lastel ei ole mitte probleeme, vaid on oskusi, mida nad veel ei ole ära õppinud. Taoline positiivne lähenemine toetab lapsi käitumisraskustest ülesaamisel, aidates seega vähendada probleemse käitumisega koos käivaid probleeme nagu näiteks koolist väljalangemine või õppedukuse alanemine. Samuti toetab see õpilasi nende väärtuste ja eneseväärikuse kujundamisel, kuna võrreldes probleemide lahendamise keskse lähenemisega muudab oskuste õpe sotsiaalsete oskuste arengu lapse jaoks meeldivaks rahuldust pakkuvaks kogemuseks, toetades seega usku endasse kui isikusse, kes suudab raskusi ületada.


Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames.

raske

Teated