Koolis töötava meeskonna missioon on õpilase lõimimine ühiskonda ning kooli muutmine ja kohandamine lapsekeskseks. Koolikeskkonna muutmine lapsesõbralikuks on mitmetahuline protsess, mis nõuab õpilaste, nende vanemate ja koolipersonali tihedat koostööd, tihti ka kompromisse.

Kooli väärtussüsteemi keskme moodustab akronüüm LAPS:

thmk laps

  • Lihtsus. Erivajadustega õpilaste arengu toetamine tõstatab iga päev keerulisi probleeme, mille suure hulga ja tõsiduse tõttu on oluline pakkuda võimalusi leida kiiresti lihtsaid lahendusi, mis oleksid selgelt sõnastatud, kõikidele osapooltele üheselt mõistetavad ning koheselt ellu viidavad.
  • Avatus. Me peame oma töös olema avatud tavapärasest erinevatele töövormidele, metoodikatele ja ideedele ning alati valmis tegema koostööd.
  • Paindlikkus. Õpilaste erinev tervislik seisund ja arengutase eeldab paindlikku lähenemist õppekorraldusele, seda nii individuaalse lähenemise, õppevormide vajaduspõhise vahetamise, individuaalse õppekava koostamise kui ka muude aspektide puhul.
  • Süsteemsus. Lapse arengut saab kõige paremini toetada läbi süsteemse, järjepideva ja tõhusa koostööraamistiku, kus kõikide osapoolte roll ja panus on üheselt mõistetav ning järjepidevalt tunnustatud.

Kooli väärtuskasvatuse prioriteetide seadmisel lähtume üldinimlikest püsiväärtustest (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikest väärtustest (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).

Teated