Nordplus projekt - “Erivajadustega laste kehalist aktiivsust toetavad liikumistegevused”

Tartu Herbert Masingu kooli kehalise kasvatuse õpetajad osalesid eelmisel aastal Nordplus projektis, mille eesmärgiks oli leida võimalusi, kuidas nii kehalise kasvatuse tundides kui koolipäevas laiemalt leida võimalusi, et toetada erivajadustega laste kehalist aktiivsust.

nord projekt 1 

Projektis osalesid koolid kõigist kolmest Balti riigist, kogemuste jagamiseks ja koostöös uute lahenduste väljatöötamiseks toimus ühtekokku kolm õpirännet: kohtuti Lätis, Eestis ja Leedus. Iga kohtumise käigus oli vastuvõtval koolil võimalus näidata oma kooli võimalusi ja sealset igapäevatööd - külalised said vaadelda ning ka aktiivselt osaleda tundes ning õpilastele pakutavates sportlikes tunnivälistes tegevustes. Muuhulgas oli näiteks Lätis võimalik külastada jäähoki halli ja ujulat, Eestis said õpetajad ise osaleda judo huviringis ning Leedus proovida hapnikukokteili, mis sealsetel õpilastel regulaarselt menüüs on. Lisaks oli kehalise kasvatuse õpetajatel võimalik tutvuda erinevate riikide haridussüteemi eripärade ning sarnasustega ning üheskoos arutleda erinevate liikumistundides kasutatavate metoodikate üle.

Projekti lõpetas koolide ühine konverents Riias, kus sealse Spordipedagoogika Akadeemia professor ja Läti Puuetega Laste ja Noorte Spordiliidu juhatuse esimees Aija Kļaviņa tutvustas erinevaid metoodikaid, mille abil hinnata puuetega laste võimekust osalemaks kehalises tegevuses. Lisaks said kõik projektis osalenud koolid konverentsil tutvustada enda väljatöötatud liikumismänge/-tegevusi, mille põhjal on loodud ka ühine õppematerjal. Inglisekeelne materjal on leitav SIIT, eestikeelne on ilmumas üsna pea.

Nordplus projektis osalemine on Tartu Herbert Masingu kooli kehalise kasvatuse õpetajatele olnud väärtuslik kogemus, mille abil on laiendatud oma teadmisi lähiriikides kasutatavate metoodikate osas. Loodud on uusi koostöösidemeid kolleegidega Balti riikidest ning plaanis on leida võimalusi ühiste spordiürituste läbiviimiseks, mis kaasaks ka õpilasi ja toetaks nende sportlike kogemuste saamist suheldes eakaaslastega naaberriikidest.

 nord projekt 2

nord projekt 3

nordplus logo


Experientia – docet – kogemus õpetab!

August 2022 – juuli 2023
Erasmus+ 2022-1-EE01-KA122-SCH-000070483

 

Kooli alustalaks on tema õpetajad. Selleks, et anda õpetajatele täiendavaid teadmisi ja kogemusi erivajadustega õpilaste õpetamiseks, on kirjutatud Erasmus+ projekti taotlus ja see sai ka rahastuse.

Projekti eesmärgid on seotud õpetajate erialalise arendamisega.

Eesmärk 1 Autismispektrihäiretega ning emotsionaalse trauma kogemusega õpilaste õpetamise ja seda toetava õppekeskkonna arendamise kompetentsi kasv.

THMK õpetajad vajavad HEV õpilaste õpetamiseks pidevalt täiendkoolitust, et olla kursis teiste riikide parimate praktikatega ning seeläbi võimaldada õpilastele kompetentseid ja haritud õpetajaid.

Eesmärk 2 Autistide koolitamiseks uued struktureeritud õppematerjalid.

Õpetajad osalevad koolitusel, kus käsitletakse struktureerimise olulisust ja TEACCH metoodikat. Õppematerjalide uuendamisel on suur roll oskusel struktureerida õppematerjal nii, et õpilased omandaksid teadmisi lihtsamalt.

Eesmärk 3 Koolis kasutatakse mitmekesistatud aktiivõpet ja uut , õppimine läbi mängu, meetodit.

Alglasside autistlikel õpilastel on lihtsam lülituda kooliellu ning seeläbi alustada süsteemseid õpinguid, kui õpingutega alustatakse mänguliselt.

Projekti eesmärkide saavutamiseks osaleb 6 õpetajat väliskoolitustel ning 24 õpetajat käivad töövarjuks hariduslike erivajadustega lapsi õpetavates koolides Budapestis (Ungari) ja Kölnis (Saksamaa).

erasmus

Teated