Tartu Herbert Masingu Koolis antakse hariduslike erivajadustega, Haridus-ja noorteameti koolivälise nõustamismeeskonna tõhustatud või eritoe soovitusega õpilastele haridust 1.-12. klassini. Koolis on klassid erinevate psüühikahäiretega lastele ja noortele - autismispektri häiretega õpilastele, emotsionaalse trauma kogemusega õpilastele (sh meeleoluhäire, kiindumussuhtehäire, ärevus, koolitõrge, tähelepanu- ja keskendumisraskused) ja teistele eriõpilahendusi vajavatele õpilastele.

Väikesearvulised ja õpilaste omavahelist sobivust arvestavad klassikoosseisud võimaldavad kohandada ja struktureerida suhtlus- ja õpikeskkonda (tugineme TEACCH-metoodikale). Lisaks õpetajatele aitavad õpiprotsessi süsteemselt toetada ka tugispetsialistid ning oodatav tihe koostöö vanematega. Klassi suuruseks on kuni 6 õpilast, gümnaasiumiastmes on lennu suuruseks 12 õpilast. Vajadusel rakendatame ka individuaalõpet ja õpet mikrogruppides, koduõpet tervislikel põhjustel ja muid õpilase individuaalsusest lähtuvaid õpilahendusi. Gümnaasiumiastmes on võimalik õppida ka mittestatsionaarse õppe vormis.

Kooli eesmärgiks on tagada õpilastele nende hariduslikest erivajadustest ja tervislikust seisundist lähtuv turvatud ja sujuv siirdumise järgmisse eluetappi.

Meie meeskonna ülesandeks on toetada õpilase terviklikku arengut ja juhtida tähelepanu tema tugevustele, sest just nendest peaks välja kasvama tema tulevane elutee.

Õpilase terviklik areng eeldab tervikuks lõimitud õppetööd, mis toetab lapse arengut võrdselt kuues valdkonnas:

THMK oppetooo

Neid valdkondi käsitletakse õppe- ja kasvatustöö kavandamisel ja elluviimisel võrdselt, lähtudes hoiakutest ja oskustest, mis on esmavajalikud eakohaseks toimetulekuks õppetöös ning isiklikus elus.

Teated