Tartu Herbert Masingu Koolis antakse hariduslike erivajadustega õpilastele haridust 1.-12. klassini. Koolis on klassid autismispektri häiretega õpilastele, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele ning raskete somaatiliste puuetega õpilastele. Meil on väikesed klassikoosseisud, mis võimaldavad luua turvalise ja sõbraliku õpikeskkonna.

Kooli eesmärgiks on tagada õpilastele nende hariduslikest erivajadustest ja tervislikust seisundist lähtuva turvatud ja sujuv siirdumise järgmisse eluetappi, milleks võib olla kutseharidusasutus, töökoht mõnel sobival erialal või kõrgkool.

Selleks kindlustame õpilase individuaalseid iseärasusi arvestava õpetamise sobivas õpikeskkonnas ning loovus- ja rehabilitatsioonitegevuse toetusel.

Meie meeskonna ülesandeks on toetada õpilase terviklikku arengut ja juhtida tähelepanu tema tugevustele, sest just nendest peaks välja kasvama tema tulevane elutee.

Õpilase terviklik areng eeldab tervikuks lõimitud õppetööd, mis toetab lapse arengut võrdselt kuues valdkonnas:

THMK oppetooo

Neid valdkondi käsitletakse õppe- ja kasvatusteo kavandamisel ja elluviimisel võrdselt, lähtudes sellest, millised hoiakud ja oskused on esmalt vajalikud, et õpilane tuleks eakohaselt toime oma isikliku elus ja õppetöös.

Meie meeskonna - õpetajad, sotsiaalpedagoog, pediaater, psühhiaater, psühholoog, füsioterapeut, logopeed, eripedagoog - ülesandeks on õpilase arengu jälgimine ning toetamine ja vanemate nõustamine.

Koolis töötava meeskonna missioon on õpilase integreerimine ühiskonda ning kooli muutmine ja kohandamine lapsekeskseks.

Koolikeskkonna muutmine lapsesõbralikuks on mitmetahuline protsess, mis nõuab õpilaste, nende vanemate ja koolipersonali tihedat koostööd, tihti ka kompromisse.

Teated