Having Fun in Learning: Gamification!

 erasmus

01.10.2022-31.03.2024
Erasmus+ 2022-1-EE01-KA210-SCH-000081117

Erasmus+ programmi raames võtsid meie kooli õpetajad ja õpilased osa mängustamise teemalises projektist. Projekti eesmärgiks oli täiendada meie ja partnerkoolide töötajate professionaalseid oskusi "mängustamise" haridusliku lähenemise kaudu, luues samal ajal mängustamise õppekava eri hariduses kasutamiseks koos e-raamatuga.
Meie kooli õpetajad käisid ennast mängustamise alal harimas nii Hollandis kui ka Rumeenias. Koos õpiti erinevate digivahendite kasutamist õppetöös mängustamise meetodil, omandati oskusi tehisintellekti kasutamiseks ning tutvuti virtuaalmaailmaga. Lisaks koolitusele said osalejad kogemuse partnerkoolide õppetööst ning tutvuti teiste riikide kultuuride ning haridusmaastikuga.

Loodud e-raamat ja õppekava võimaldavad õpetajatel kasutada rohkem ressursse ja tõhusaid meetodeid just erivajadustega õpilaste õpetamisel. Projekt keskendub ka haridusmetoodikate jagamisele, et parandada pedagoogilisi lähenemisi, luues seeläbi kaasavama õpikeskkonna. Mängupõhise õppekeskkonna loomine suurendab õpilaste sotsiaalset suhtlemist ja arendab nende erinevaid oskusi, mis viib paremate õpitulemuste ja teadmiste kinnistumiseni.

Projekti partnerid:

Gamification 2

Gamification 7


eTwinning projekt - ”HAVE FUN, LEARN, DEVELOP”

HaveFuneTwinning

eTwinningu projekt ”HAVE FUN, LEARN, DEVELOP” toimus veebruarist - juunini 2023 ning meie projekti eesmärk oli korraldada õpilastele lõbus õpikeskkond. Meie meeskond koosnes 12 õpetajast Türgist, Hispaaniast, Portugalist, Poolast, Rumeeniast ja Eestist ja projektis osales kokku 170 õpilast. Meie peamine eesmärk oli luua lastele nauditav õppekeskkond mängu- ja projektipõhise õppe kaudu. Meie eesmärk oli teadvustada õpilastele nende enda õppeprotsessi, tutvustada erinevaid kultuure, õpetada õpilastele ICT-oskusi. Meile olid olulised kaasaegsed oskused: koostöövõime, loovus, kriitiline mõtlemine, digitaalne kirjaoskus, probleemide lahendamine. Kogu projekti vältel olid õpilased tegevuste keskmes ja kogu projekt saigi õpilaste näoga.

Meie koolist osalesid 9. klasside ja 7. klassi õpilased. Õpilased otsustasid ise, kes soovib
osaleda ja panustada. Üheskoos arutlesime ja jagasime omavahel ülesandeid, määrasime kindlaks vajalikud kuupäevad, et projektitegevused sujuvalt edeneksid. Parasjagu põnevaks osutus Projekti logo kujundamine-kõigist koolidest oli vaja kujundada oma kehaga üks täht, millest siis logo koosnema hakkas. Õpilaste pakkus huvi enda ja oma kooli tutvustamine enda Avatari abil. Selles ülesandes oli märksõnaks uute tehnoloogiliste platvormide kasutamine ja eneseväljenduse arendamine, mängulisus, põnevus.

Õpilased koostasid interaktiivsed mängud ja ühised mängimised on üles laetud ühisele platvormile - Selles ülesandes oli põhiline läbi mängu uute teemade tutvustamine, kordamine ja kinnistamine.

Üheks ülesandeks oli ka oma õppeaine luuletuste koostamine.

Environment.
Pollution is bad
I Am very sad
Sky is black
clean water doesn't come back
Sky is very dark
trash is in my hart
Please, people, don´t throw your trash on our land
please, better make a new rock band.

Kõik meie tegevused said kenaks e-raamatuks ja videoks. Nende kokkupanemisele andsid võrdse osa nii õpilased kui ka õpetajad.


Nordplus projekt - “Erivajadustega laste kehalist aktiivsust toetavad liikumistegevused”

Tartu Herbert Masingu kooli kehalise kasvatuse õpetajad osalesid eelmisel aastal Nordplus projektis, mille eesmärgiks oli leida võimalusi, kuidas nii kehalise kasvatuse tundides kui koolipäevas laiemalt leida võimalusi, et toetada erivajadustega laste kehalist aktiivsust.

 

Projektis osalesid koolid kõigist kolmest Balti riigist, kogemuste jagamiseks ja koostöös uute lahenduste väljatöötamiseks toimus ühtekokku kolm õpirännet: kohtuti Lätis, Eestis ja Leedus. Iga kohtumise käigus oli vastuvõtval koolil võimalus näidata oma kooli võimalusi ja sealset igapäevatööd - külalised said vaadelda ning ka aktiivselt osaleda tundes ning õpilastele pakutavates sportlikes tunnivälistes tegevustes. Muuhulgas oli näiteks Lätis võimalik külastada jäähoki halli ja ujulat, Eestis said õpetajad ise osaleda judo huviringis ning Leedus proovida hapnikukokteili, mis sealsetel õpilastel regulaarselt menüüs on. Lisaks oli kehalise kasvatuse õpetajatel võimalik tutvuda erinevate riikide haridussüteemi eripärade ning sarnasustega ning üheskoos arutleda erinevate liikumistundides kasutatavate metoodikate üle.

Projekti lõpetas koolide ühine konverents Riias, kus sealse Spordipedagoogika Akadeemia professor ja Läti Puuetega Laste ja Noorte Spordiliidu juhatuse esimees Aija Kļaviņa tutvustas erinevaid metoodikaid, mille abil hinnata puuetega laste võimekust osalemaks kehalises tegevuses. Lisaks said kõik projektis osalenud koolid konverentsil tutvustada enda väljatöötatud liikumismänge/-tegevusi, mille põhjal on loodud ka ühine õppematerjal. Inglisekeelne materjal on leitav SIIT, eestikeelne on ilmumas üsna pea.

Nordplus projektis osalemine on Tartu Herbert Masingu kooli kehalise kasvatuse õpetajatele olnud väärtuslik kogemus, mille abil on laiendatud oma teadmisi lähiriikides kasutatavate metoodikate osas. Loodud on uusi koostöösidemeid kolleegidega Balti riikidest ning plaanis on leida võimalusi ühiste spordiürituste läbiviimiseks, mis kaasaks ka õpilasi ja toetaks nende sportlike kogemuste saamist suheldes eakaaslastega naaberriikidest.

 

nord projekt 3


Experientia – docet – kogemus õpetab!

August 2022 – juuli 2023
Erasmus+ 2022-1-EE01-KA122-SCH-000070483

Meie esimene Erasmus+ projekt on lõppenud ja kokkuvõtted tehtud!

THMK õpetajad külastasid töövarjutuse käigus kahte partnerkooli ja valisid oma koostööpartneriteks Budapestis asuva Mozgàsjavitò Altalànos Iskola (Movement Development Primary and Secondary School, Standardized Special Educational Methodological Institute) ja Kölnis asuva Anna Freud Schule, mis mõlemad on spetsialiseerunud hariduslike erivajadustega lastele. Õpirändele suundujad olid motiveeritud õppima uusi meetodeid HEV laste õpetamisel, autismipedagoogikat ning lähtusid eelkõige varem kaardistatud isiklikest eesmärkidest ning uutest HEV-õppe metoodikatest.

Anna- Freudi koolis püütakse terviklikult lähtuda erivajadustega õpilastest, toetades nende tugevaid külgi, oskusi ja võimeid. Õpilane ise saab oma õppeprotsessis osaleda, eesmärgid sõnastada ja klassikaaslastega võrdväärne partner olla. Õpilaste eneseteadvuse ja omavastutuse arendamine ning edendamine on kooli meeskonnale väga oluline. Igapäevases õppetöös toimub individualiseerimine kõigil tasanditel, näiteks tundides õpitempo aeglustamine sõltuvalt õpilasest, vajaduspõhise teraapia ja füsioteraapia rakendamine jm. Sellest tulenevalt on kooli personal suutnud korraldada hästi toimiva eriala omandamise platvormi, juba 7.-8. klassis saavad õpilased esimesed kokkupuuted kutseõppega, korraldatakse koolitusi, kursusi ja praktikaid. Seda kõike ikka õpilaste eripärasid arvestades ja vajadusel toetades. Tänapäeva ühiskonda teravalt silmas pidades moodustatakse meeskonnad, kes õpetavad ja juhatavad õpilased uuemate teemadega kursustele, nt. matemaatika ja interneti kaasamine hariduses, tehnoloogiaõpe jne. Anna- Freudi kooli iseloomustab kirev ja aktiivne koolielu, milles saab osaleda kogu kooli kogukond. Klassisisesed ja ülekoolilised tegevused spordi, kultuuri ja keele õppe programmides, osalemine projektides ja väljasõitudes aitab kaasa õpilaste mitmekülgsele arengule. Kohtumis- ja vahetusprojektide eesmärgiks Anna-Freudi koolis on vastastikune mõistmine ja avatus ning rahumeelse ühiskonna edendamine. Sellise kooli tervikliku toimimisega tutvumine, lisaks tundide külastus ja koolipere organiseerituse nägemine suurürituse korraldamisel andis ka meie õpetajatele uusi ideid ja kogemusi, mida lähemal ajal ka oma koolis proovida.

Budapesti Mozgasjavito koolis on arvukad liikumispuudega lapsed mänginud, õppinud, sportinud ning valmistunud eluks ja ühiskonda integreerimiseks juba üle 110 aasta. See oli esimene instituut Ungaris, mille Ferenc Deák Freemason Lodge asutas heategevuslikus korras. Mozgasjavito lasteaed, põhi- ja keskkool, eripedagoogiline metoodikakeskus ja õpilaskodu on multifunktsionaalne asutus, mille põhieesmärgiks on õppeasutustega koostöös aidata õpilastel jõuda kõrgeima iseseisvuse tasemeni. Neile on olulised liikumispuudega inimeste õigused ning kool otsib võimalusi neile inimestele ühiskonnas osalemiseks ning edendab individuaalse hariduse, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande ning kvaliteetse iseseisva elu võimalusi. Instituudi eripära on kogu päeva ja õppeaja jooksul toimuv teraapia. Teraapia on kompleksne tegevus, mis saab teoks kogu õppeaja jooksul ja hõlmab diagnostikat, füsioteraapiat, vesiravi, kohandatud kehalist kasvatust, sportimist, igapäevategevuste treenimist, ergoteraapiat, meditsiiniliste ja taastusravivahendite kasutamist ja ettevalmistust iseseisvaks eluks. Kooli külastusel jätsid ereda mulje väga rõõmsameelsed ja abivalmid ratastoolilapsed. Kool on suutnud nad adopteerida igapäeva ellu. Lisaks tunnikülastustele ja uute õppematerjalidega tutvumisele oli meile väga suur tähtsus vastuvõtvate koolide terviklikkuse nägemine. THMK on välja kasvanud oma praegustest ruumidest ja uue suurema koolimaja ehitamisel oleks võimalik kasutada partnerkoolide kogemusi HEV õpilaste elu- ja õppimiskeskkonna loomisel. Anna- Freudi Projekti raames toimunud töövarjutuselt saadud head ideed, uued programmid või töövõtted võeti osalenute poolt kiiresti kasutusele. Meie kooli õpetajad Maie Toomsalu ja Liisa-Lotte Aksli -Avastu kirjutasid artikli Kölni Anna Freudi kooli kogemustest HEV laste karjääriõpetusest. Artikkel avaldati 16.06.2023 Õpetajate Lehes. Meie õpetajad Maie Toomsalu ja Liisa-Lotte Aksli Avastu kirjutasid saadud kogemusest õpilaste karjääri õpetamisel artikli "Ükski maksumaksja ei tohi kaduma minna". Artikkel avaldati 16.06. 2023 Õpetajate lehes. Loe artiklit SIIN!

Teise olulise osa projektist moodustasid rahvusvahelised koolitused. 6 õpetajat osalesid Teacher Academy järgmiste teemadega koolitustel:

  1. "Understanding and Supporting Students with ASD and ADHD" Itaalia
  2. "Stress Management and Recognition: Key Strategies fot Teachers" Hispaania
  3. "We are all Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom" Hispaania

Igal koolitusel osales kaks eri valdkonna õpetajat. Koolitustel kasutatud õppematerjali oleme teinud teistele õpetajatele kättesaadavaks kooli infoväravas.

Teated