Põhikooli lõpetamine

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit. Kõigile on kohustuslik eesti keele ja kirjanduse või eesti keele kui teise keele ja matemaatika eksam. Kolmandaks õppeaineks saab õpilane valida kas inglise, vene või saksa keele, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajaloo või ühiskonnaõpetuse. 
Oma valikust tuleb kooli juhtkonnale teada anda 1. veebruariks. 
Põhikool loetakse lõpetatuks, kui 9. klassi õpilase kõigi õppeainete aastahinded ning lõpueksamite tulemused on vähemalt „rahuldavad”. Erandjuhul võib kooli õppenõukogu otsustada lõputunnistuse vanema kirjaliku avalduse põhjal välja anda ka kuni kahe „puudulikuga” õpilasele.

Põhikooli eksamid

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024;
  • valikeksam – 12. juuni 2024;

Gümnaasiumi lõpetamine

Oma eksamivalikust tuleb kooli juhtkonnale teada anda hiljemalt 20. jaanuariks ja end eksamitele registreerida. 
Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad 12. klassi õpilased kolm riigieksamit ning lisaks koolieksami ja uurimistöö või praktilise töö.
Kõigile gümnaasiumilõpetajatele on kohustuslik eesti keele, matemaatika (kitsas või lai) ning võõrkeele riigieksam.

Kõikide hariduslike erivajaduste puhul on koolil võimalik taotleda õpilasele eritingimustel riigieksami sooritamist.

Üleminekuklassides toimub klassi lõpetamine vastavalt kooli hindamisjuhendile ja õppekavale.

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord.

Gümnaasiumi eksamid

  • eesti keel – 22. aprill 2024;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.-3. mai, 6.-7. mai 2024;
  • matemaatika – 23. mai 2024
  • kooli komplekseksam 6. juuni 2024

Põhikooli- ja gümnaasiumieksamid toimuvad vastavalt haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud ajagraafikule (vt Haridus- ja teadusministeerium).

Teated