Õppeaastat puudutavad olulisemad kuupäevad on kooliaasta kalendris.

Õppetöö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud tunniplaanile ja kooli õppekavale.

Koolis toimuvad sündmused on kirjas üldtööplaanis.

Jooksvaid küsimusi arutatakse igal esmaspäeval toimuval juhtkonna nõupidamisel kell 10.00. Jooksva info edastamine kollektiivile (koos sisekoolitustega) toimub igateisipäevases infotunnis algusega kell 8.00, samuti töötajate infolisti ja infostendi (asub õpetajate toas) kaudu.

Õppetöö paremaks korraldamiseks on koolis moodustatud järgmised õppetoolid.

Tugiõpet ja tervisekaitset kureerib kooli tervisenõukogu.

Õpilastele vajalik info edastatakse Stuudiumi, mKlassijuhataja ja klassijuhatajatundide kaudu.

Lastevanematele vajalik tagasiside toimub läbi Stuudiumi, samuti lastevanemate klassi- ja üldkoosolekul ning arenguvestlustel.

Teated