Tartu Herbert Masingu Koolis toimub iga õpilase (1.-12.klassini) õppetöö kõigis õppeainetes individuaalsete õppekavade alusel. Individuaalsetes õppekavades fikseeritakse tõhustatud ja eritoe alusel õppivate õpilaste jaoks õppesisus, -vormis, -ajas ja -korralduses klassi- või õpilasepõhiselt tehtud muudatused või kohandused. Individuaalsete õppekavade loomisel ja rakendamisel osalevad klassi- ja aineõpetajad ning tugispetsialistid, kaasates vajadusel majaväliseid spetsialiste ning kooskõlastades lapse individuaalsusest lähtuvad õpilahendused lapsevanematega.

Õpilase psüühikahäirest ja/või neuroloogilistest eripäradest tulenevalt toimub kõikides ainetundides:

  • motiveeriva, individuaalsest eripärast lähtuva õpikeskkonna loomine
  • käitumise, sotsiaalsete oskuste ja õpioskuste kujundamine
  • individuaalne juhendamine ja suunamine
  • erimetoodiline õpe

Erimetoodiline õpe sisaldab õppematerjali ja õpikeskkonna struktureerimist, tööjuhendite lihtsustamist ja algoritmina esitamist, näitlikustamist ja visualiseerimist, kõne toetamist, tekstide jõukohastamist, abivahendite (skeemid, graafikud, tabelid jne) võimaldamist.

Muutusi õpilase tunnikoormuses tehakse jooksvalt vastavalt õpilase individuaalsetele eripäradele, õpijõudlusele ja psüühilistele ning käitumuslikele eripäradele.

Individuaalses õppekavas fikseeritakse õppetase (põhikooli või gümnaasiumi riiklik õppekava, põhikooli või gümnaasiumi riiklik õppekava õpitulemuste vähendamisega teatud õppeainetes, põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava lihtsustatud või toimetuleku õpe), aluseks koolivälise meeskonna vastavad soovitused ning lapsevanema nõusolek vastava õppekava ja õppevormi rakendamiseks.

Individuaalne õppekava kajastab infot õppevormi kohta, mis võib olla õpilase vajadusi ja eripärasid arvestades ajas muutuv. Valdavalt õpivad Tartu Herbert Masingu Kooli õpilased struktureeritud õpikeskkonnaga eriklassis. Tulenevalt õpilaste ja gruppide eripärast rakendatakse ka individuaalõpet, kombineeritud klassi- ja individuaalõpet, õpet mikrogruppides, kodu- või distantsõpet (tervislikel põhjustel või vanema avalduse alusel), mittestatsionaarset õpet gümnaasiumiastmes jne.

Teated