Lapse arengu eelduseks on kooli ja kodu toimiv koostöö. Hea koostöö eeldab, et

 • ootused ja rollid on selgeks räägitud;
 • kool ja kodu mõistavad eesmärke ja ülesandeid ühtemoodi;
 • kool ja kodu kuulavad ja toetavad teineteist.

Lapsevanemad on oodatud koolielus aktiivselt osalema: toimuvad lastevanemate koolitused, seminarid, tugigrupid, üld- ja klassikoosolekud, traditsioonilised ülekoolilised üritused, väljasõidud jne. Klassi lapsevanemate omavahelised head suhted mõjutavad positiivselt ka õpilaste omavahelisi suhteid ning toetavad õpetajat.
Koostöö lapsevanematega toimub mitmel tasandil:

 • Lapsevanemate esindajad osalevad hoolekogu töös;
 • Laspsevanemad kaasatakse kooli traditsiooniliste ürituste korraldamisse;
 • Kooli ja kodu koostöövormina toimuvad novembri teisel nädalal lahtiste uste päevad lastevanematele;
 • Klassi lastevanemate koosolek toimub kaks korda õppeaastas; 
 • Klassijuhataja viib läbi arenguvestlusi õpilaste ja lastevanematega, kasutab küsimustikke üks kord õppeaasta jooksul selgitamaks õpilase tausta, ootusi, lootusi, raskusi, ennetamaks võimalikke probleeme, jälgib õpilase arengut ja teeb vastavaid sissekandeid õpilase toimikusse.
 • Klassijuhataja nõustab lapsevanemaid, selgitades lapse haigusest tulenevaid probleeme (õpiedukus, koolikohuse täitmine, suhtlemine kaasõpilastega), probleemse lapse kodupoolse toetuse vajalikkust ning individuaalse õppekava rakendamise võimalusi.
 • Koostöös lapsevanematega tehakse lapse rehabilitatsiooniplaan ja teostatakse teenuseid (Tutvu rehabilitatsiooniteenustega);
 • Tugispetsialistid ja õpetajad pakuvad lapsevanemale vajaduspõhiselt toetust, lähtuvalt konkreetse lapsega seotud probleemidest ja nende põhjustest.
 • Kooli juures tegutseb Lastevanemate kool, kus pakutakse vanematele loenguid erinevatel praktilistel teemadel. (Vaata Lastevanemate kooli loengukava);
 • Lisaks spetsialistide nõustamisele on vanemal võimalik osaleda lastevanemate kogemusnõustamise gruppides, mis tegutsevad kooli juures ning koondavad lapsevanemaid, kes jagavad oma kogemusi. (Tutvu kooli juures tegutsevate tugigruppidega);

Jooksev informatsioon õppe- ja kasvatustöö korralduse kohta edastatakse klassijuhataja ja aineõpetajate vahendusel õpilasele ning vanemale Stuudiumi, M-klassijuhataja, kooli kodulehe, õpilaspäeviku, koosolekute, arenguvestluste ja muude selleks kohaste infoedastusvahendite abil.

Info peamiste õppeteemade, vajalike õppevahendite, hindamise korralduse ja kavandatavate ürituste kohta tehakse õpilasele teatavaks õppeveerandi, trimestri või poolaasta alguses.

Õpilaste teadmiste-oskuste hinded ning märkused õppe- ja kasvatustöö kohta on õpilasele ja vanemale kättesaadavad Stuudiumi kaudu.

Teated