Lapse arengu eelduseks on kooli ja kodu toimiv koostöö. Hea koostöö eeldab, et

 • ootused ja rollid on selgeks räägitud;
 • kool ja kodu mõistavad eesmärke ja ülesandeid ühtemoodi;
 • kool ja kodu kuulavad ja toetavad teineteist.

Lapsevanemad on oodatud koolielus aktiivselt osalema: toimuvad lastevanemate koolitused, seminarid, tugigrupid, üld- ja klassikoosolekud, traditsioonilised ülekoolilised üritused, väljasõidud jne. Klassi lapsevanemate omavahelised head suhted mõjutavad positiivselt ka õpilaste omavahelisi suhteid ning toetavad õpetajat.

Koostöö lapsevanematega toimub mitmel tasandil:

 • Lapsevanemate esindajad osalevad hoolekogu töös;
 • Lapsevanemad on oodatud osalema ja panustama traditsioonilistel ülekoolilistel üritustel;
 • Lapsevanemad on võimalusel ja vajadusel klassijuhatajale heaks partneriks ka väljaspool koolimaja toimuvate klassiürituste läbiviimisel (I-II kooliaste);
 • Lastevanemate üldkoosolek toimub vähemalt üks kord õppeaastas;
 • Lõpuklasside õpilastele ja vanemate infoskoosolek toimub I poolaasta lõpul;
 • Klassijuhataja viib läbi arenguvestlusi õpilaste ja lastevanematega vähemalt üks, eelistatult kaks korda aastas;
 • Lapsevanema esmane kontakt koolis on klassijuhataja, kes vahendab infot kooli ja kodu vahel ning nõustab lapsevanemat koostöös tugispetsialistidega;
 • Lapsevanemal on õigustatud ootus saada oma lapse psüühilisest eripärast lähtuvat vajaduspõhist tuge ja nõustamist kooli tugispetsialistidelt;
 • Kooli juures tegutseb Lastevanemate kooli loengukava, kus pakutakse vanematele loenguid erinevatel praktilistel teemadel. (Vaata Lastevanemate kooli loengukava);
 • Lisaks spetsialistide nõustamisele on vanemal võimalik osaleda lastevanemate kogemusnõustamise gruppides, mis tegutsevad kooli juures ning koondavad lapsevanemaid, kes jagavad oma kogemusi.

Ametlikuks suhtluskanaliks kodu ja kooli vahel on nii õpilastele kui lapsevanematele Stuudium.

Lugemissoovitus

Tartu Herbert Masingu Kooli lapsevanema poolt kirjutatud raamat "Ma Olen õnnistatud" aitab anonüümselt, kuid vahetult  ja avameelselt sisse vaadata ühe elu üle mõtleva inimese elusse ja suhetesse iseenda, oma ema ja oma lapsega.

Teated