Lapse arengu eelduseks on kooli ja kodu toimiv koostöö. Hea koostöö eeldab, et

 • ootused ja rollid on selgeks räägitud;
 • kool ja kodu mõistavad eesmärke ja ülesandeid ühtemoodi;
 • kool ja kodu kuulavad ja toetavad teineteist.

Lapsevanemad on oodatud koolielus aktiivselt osalema: toimuvad lastevanemate koolitused, seminarid, tugigrupid, üld- ja klassikoosolekud, traditsioonilised ülekoolilised üritused, väljasõidud jne. Klassi lapsevanemate omavahelised head suhted mõjutavad positiivselt ka õpilaste omavahelisi suhteid ning toetavad õpetajat.

Koostöö lapsevanematega toimub mitmel tasandil:

 • Lapsevanemate esindajad osalevad hoolekogu töös;
 • Lapsevanemad on oodatud osalema ja panustama traditsioonilistel ülekoolilistel üritustel;
 • Lapsevanemad on võimalusel ja vajadusel klassijuhatajale heaks partneriks ka väljaspool koolimaja toimuvate klassiürituste läbiviimisel (I-II kooliaste);
 • Lastevanemate üldkoosolek toimub vähemalt üks kord õppeaastas;
 • Lõpuklasside õpilastele ja vanemate infoskoosolek toimub I poolaasta lõpul;
 • Klassijuhataja viib läbi arenguvestlusi õpilaste ja lastevanematega vähemalt üks, eelistatult kaks korda aastas;
 • Lapsevanema esmane kontakt koolis on klassijuhataja, kes vahendab infot kooli ja kodu vahel ning nõustab lapsevanemat koostöös tugispetsialistidega;
 • Lapsevanemal on õigustatud ootus saada oma lapse psüühilisest eripärast lähtuvat vajaduspõhist tuge ja nõustamist kooli tugispetsialistidelt;
 • Kooli juures tegutseb Lastevanemate kooli loengukava, kus pakutakse vanematele loenguid erinevatel praktilistel teemadel. (Vaata Lastevanemate kooli loengukava);
 • Lisaks spetsialistide nõustamisele on vanemal võimalik osaleda lastevanemate kogemusnõustamise gruppides, mis tegutsevad kooli juures ning koondavad lapsevanemaid, kes jagavad oma kogemusi. (Tutvu kooli juures tegutsevate tugigruppidega);

Ametlikuks suhtluskanaliks kodu ja kooli vahel on nii õpilastele kui lapsevanematele Stuudium.

Teated