Tartu Herbert Masingu Kool on mitmesugusest tervislikust seisundist tingitud hariduslike erivajadustega õpilaste kool, seetõttu on terviseedendus ja meditsiiniline teenindamine meie koolis väga olulisel kohal ning lisaks terviseõdedele on meil ka kooliarst.

Terviseteenus toimub lapse terviseprobleemidest lähtuvalt ja tihedas koostöös kooli personali, lastevanemate, pere- ja eriarstidega. Selleks et terviseteenuste osutamisel ja õppetöös lapse tervisliku seisundiga arvestada ja last parimal viisil toetada, on oluline, et meie kooli tervishoiutöötajal on olemas informatsioon kooli saabuva või siin õppiva õpilase krooniliste haiguste, ravi ja uuringute kohta. Samuti anname lapsevanematele ja õpilastele iga õppeaasta alguses ja enne vaktsineerimist haiguste ja haigestumise alast informatsiooni. Lapsevanemal on kohustus teavitada kooli lapse haigusest.

Meie koolis osutavad tervishoiuteenust perearst/ k ooliarst Kristin Mäger ja meditsiiniõed Juliana Kõrgekuhi ja Jaana Daniel. Koolimeedikud osalevad koos teiste spetsialistidega tugigrupi töös.

Meie missioon - toetada ühiskonna jõupingutusi, andmaks meie kooli õpilastele parim võimalik terviseteenus ja terviseõpe koolikeskkonnas.
Meie visioon - meie kooli lapsed/noorukid oleksid terved (kompenseeritud seisundis) ja edukad õppurid, kes suudavad anda parima panuse edaspidises elus ühiskonnale.

Koolis on kaks nõuetekohase sisustusega tervisekabinetti, üks arstile ja teine õele, tagamaks parimad võimalused õpilase individuaalseks läbivaatuseks, vestluseks ning muudeks terviseteenusteks.
Meie koolimeedikud lähtuvad tervishoiuteenuse osutamisel õpilaste terviseprobleemidest, terviseriskidest ja terviseohtudest. Eesmärk on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral. Selle toimimise tulemuslikkuse tagab kogu kooli personali poolne tervist mõjutavate tegurite arvestamine nii õppetöös kui ka koolis veedetud õppetöövälisel ajal.

Koolitervisesüsteem on üles ehitatud nii, et see toetab maksimaalselt lapse tervist, arengut ja heaolu. Olulised on järgmised kaheksa komponenti:

THMK koolitervis

Koolitervishoiuteenus hõlmab:

  • haiguste ennetamist,
  • õpilaste tervise edendamist,
  • tervisekaitset,
  • abi ägedate ja krooniliste haigustega toimetulekul,
  • esmaabi osutamist õnnetuste puhul.

Loe täpsemat ülevaadet koolitervishoiuteenustest.

Oluline on kujundada õpilastel tervist edendavat eluviisi ning oskusi saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu, toetada nende arengut koostöös lastevanemate, koolipersonali ja koolitervisesüsteemi võrgustikuga.

Tartu Herbert Masingu Kool ühines 2009. aasta kevadel Eestis tervist edendavate koolide võrgustikuga. Sellest lähtuvalt on ka meie kooli tervishoiuteenus järginud selle liikumise poolt aktsepteeritud vaateid laste tervise eest hoolitsemisel, tervisedenduses ja haiguste ennetamisel.

Teated