1. Haiguste ennetamine

 • Haiguste ennetamiseks toimuvad koolis järgmised tegevused:
 • Terviseseisundi ja -arengu hindamine, jälgimine ja dokumenteerimine profülaktiliste läbivaatuste käigus.
 • Võimalike haiguseelsete seisundite varasele avastamisele suunatud tegevused ja meetmed haigestumise vältimiseks, sh immuniseerimine.
 • Lapse terviseprobleemidest ja -vajadustest lähtuv koostöö õpetajate, lapsepvanemate, pere- ja eriarstiga.
 • Õpilaste individuaalsete tervisekaartide täitmine.
 • Õpilaste ja vanemate nõustamine tervise, tervislike eluviiside ja haiguste osas nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt.

Profülaktiline (ennetav) läbivaatus

Kõik meie koolis käivad lapsed ja ka uued õpilased vaadatakse kooliarsti ja meditsiiniõe poolt läbi võimalusel esimese õppeveerandi jooksul, aga vähemalt üks kord kooliaasta vältel. Lapse või vanemate soovil teostame tervisliku seisundi kontrolli ka korduvalt.

Läbivaatusele eelneb terviseteabe hankimine vanematelt, õpilase terviseteabekaardi täitmine ning vastavalt vajadusele ka vestlus lapsevanema(te)ga enne või peale läbivaatust, mille teostamiseks on küsitud lapsevanema nõusolek.

Alates 5. klassist, võimalusel juba varem, täidavad õpilased läbivaatuse käigus terviseküsitlusankeedi. Küsimustiku alusel toimub läbivaatuse käigus vestlus ja laste probleemide edaspidine jälgimine.
Tervisemurede ilmnemisel nõustame ja anname tervistkahjustavate probleemide lahendamiseks nõu ja soovitusi nii lastele kui ka lastevanematele ning vajadusel saadame lapsed pere- või eriarsti konsultatsioonidele.

Õpilase immuniseerimine

Kooliõpilaste vaktsineerimiskohustus on koolimeedikutel ja õpilaste immuniseerimine toimub vastavalt riiklikule immuniseerimiskalendrile. Kooliarst koos õega kavandavad immuniseerimisi vastavalt lapse senistele immuniseerimise andmetele vaktsineerimispassis või tervisekaardil. Laste tervislikust seisundist või ravist tulenevate ajutiste vastunäidustuste tõttu on olulisel kohal ka suhtlemine lapse raviarsti või perearstiga.
Vaktsineerimise läbiviimiseks küsib kooliõde kõigi õpilaste vanemate käest kirjaliku loa. Kui on vaktsineerimisest keeldujaid, siis täidavad vanemad vastava avalduse ja kordame loa küsimist igal järgneval aastal.
Kõik vaktsineerimised märgitakse õpilase vaktsineerimispassi.

Õpilaste ja koolipersonali plaaniväline immuniseerimine

Plaaniväline immuniseerimine toimub lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast ja soovist end kaitsta ennetavate nakkushaiguste eest (nt gripp, puukentsefaliit, A- ja B-hepatiit jt).

2. Terviseedendus

Meie koolis toimub tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja eluviisi kujundamine ning tervist toetava keskkonna sihipärane arendamine. Selleks toimub tervisedendusele suunatud tegevuste planeerimine, koordineerimine, läbiviimine koostöös õpilaste ja koolipersonaliga. Näiteks:

 • Kooli suitsetamise, uimastite tarbimise ja koolivägivalla vastu suunatud tegevuste planeerimise ja tegevusjuhendite koostamine koolimeeskonnas.
 • Erinevate üritustega tervisetähtpäevade tähistamine ning erinevate ürituste läbiviimine koostöös huvijuhi ja koolipersonaliga.
 • Loengute pidamine ja vestluste läbiviimine õpilaste ja personaliga.
 • Seinalehtede koostamine, tervist edendava teabe jagamine, info edastamine vabariigis toimuvate ürituste ja tervisepäevade kohta.

3. Tervisekaitse

Tagame koolis tervisele ohutu keskkonna ning korraldame ümbritseva keskkonnaga seonduvate tervisehäirete ja haiguste vältimisele suunatud tegevust.

Selle hulka kuuluvad:

 • Koolikeskkonnast tulenevate terviseriskide hindamine ning kooli juhtkonnale ja tervisenõukogule ettepanekute tegemine keskkonna muutmiseks ja parandamiseks. Hinnangute ja ettepanekute aluseks on ennetavate läbivaatuste käigus kogutud andmed, tervisekaitseteenistuse inspekteerimisaktid ning koolikeskkonna riskianalüüs õpilaste nägemisteravuse, parasitaarnakkuste, külmetus- ja nakkushaiguste, rühihäirete ja traumade kohta.
 • Koolis toimunud vigastuste ja mürgistuste, nende raskusastme, põhjuste, toimumiskohtade ja -mehhanismide talletamine, analüüsimine ja koondinfo edastamine jooksvalt kooli juhtkonnale ja vähemalt kord aastas kooli (tervise)nõukogule. Kooliarst koos meditsiiniõega koostab ja esitab kokkuvõtted kooliaasta lõpus õppenõukogus ka koolitöötajatele.
 • Nakkushaiguste leviku piiramine, sellealase teavitustöö läbiviimine, personali, laste ja vanemate informeerimine ja vajadusel ennetavate abinõude läbiviimine koolis koostöös tervisekaitsega.

4. Esmaabi ja kriisiabi osutamine

Koolis osutatakse esmaabi ägedate tervisehäirete ja traumade korral ning konsulteeritakse ja nõustatakse sellel teemal ka õpilasi. Vajadusel suuname lapse perearsti või eriarsti vastuvõtule. Samaaegselt informeerime ka lapsevanemaid ja kutsume vastavalt vajadusele kooli kas vestlusele või nõustamisele.

Lisaks toimuvad esmaabikoolitused, kus kooli meditsiiniõele õpetatakse põhilisi esmaabivõtteid. Võimalusel kaasatakse esmaabi õpetamisse ka koolitajaid Eesti Punasest Ristist.

Kooliarst ja meditsiiniõed osalevad meeskonnaliikmetena kriisisituatsioonide ennetamises ja neis vajaminevate tegevusjuhendite koostamises ning nende täitmise jälgimises koos teiste koolis töötavate spetsialistidega.

Teated