Põhikooli õpilasele

 • Individuaalsed õppekavad kõigis õppeainetes.

 • Struktureeritud õpikeskkond.

 • Iganädalane klassi aeg kooli psühholoogi juures (individuaal- või grupikohtumised).

 • Eripedagoogiline ja / või logopeediline tugi (klassivaatlused, õpetaja nõustamine, õpilase toetamine klassis, grupi- ja individuaalkohtumised).

 • Iganädalane klassi aeg kooli sotsiaalpedagoogi juures, kes tegeleb klassisiseste suhetega, samuti nõustab õpetajaid klassiga toimetulekul (käitumise tugikava). Individuaalkohtumised lapse või vanemaga vajaduspõhiselt.

 • Õpiabitund 1 kord nädalas, I-II kooliaste (klassiõpetaja või eripedagoog).

 • Aineõpetajate konsultatsioonitunnid.

 • Klassijuhatajatund II kooliastmes klassisiseste suhete ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

 • Karjäärinõustamine.

Gümnaasiumi õpilasele

 • Individuaalsed õppekavad kõigis õppeainetes.

 • Struktureeritud õpikeskkond.

 • Iganädalane klassi aeg psühholoogi juures (individuaal- või grupikohtumised).

 • Iganädalane klassi aeg sotsiaalpedagoogi juures, kes tegeleb klassisiseste suhetega, samuti nõustab õpetajaid klassiga toimetulekul (käitumise tugikava). Individuaalkohtumised vajaduspõhiselt.

 • Aineõpetajate konsultatsioonitunnid.

 • Õpistiilirühmad põhiainetes (peale struktureeritud õpikeskkonda)

 • Valikkursus Biopsühholoogia (õpetaja Kersti Sikk), mõistmaks paremini psüühikahäirete neourobiloggilisi aluseid
 • Valikkursus Vabad kunstid (õpetaja Peeter Ora) mitteverbaalse ja kunstilise eneseväljenduse ja loovuse arendamiseks

 • Valikkursusena võimalus osaleda Dialektilise käitumisteraapia grupis (Airiin Demir, Hanna Sova)
 • Iganädalased kohtumised klassiga sotsiaalsete oskuste arendamiseks sotsiaalpedagoog Umberto Dorus Geertsiga (kursus “Mina õppijana”).

 • Iganädalased kohtumised sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja enesetunnetuse parandamiseks draamaõppe kursusel (Siim Rahnu).

 • Iganädalane loovkirjutamise kursus enesetunnetuse ja -väljenduse parandamiseks (Maarika Mark).

 • Karjäärinõustamine, individuaal- või grupikohtumised, konsultatsioonivõimalus lapsevanematele (Pille-Riin Meikop)

Lapsevanemale

Lapsevanematele THMKs pakutavate nõustamiste ja tugiteenuste kohta vaata.

Õpetajale

 • Osalemine õppetoolide töös

 • Osalemine kooli arendustegevuses arengupäevade kaudu

 • Võimalus kooli poolt osaliselt tasustatud supervisiooniks

 • Osalemine kovisoonigrupis (Umberto Dorus Geerts)

 • Osalemine tugigrupi juhtumiaruteludes (õpilase-, klassi- või lennupõhised arutelud)

 • Nõustamine ja konsultatsioon metoodika, jõukohastamise, individuaalsete õppekavade, käitumise tugikavade jmt rakendamiseks eripedagoog-metoodiku jt kooli tugispetsialistide poolt
  koolisisesed koolitused (koolitaja v koolitatavana)

 • Osalemine mentorsüsteemis (mentori v menteena)

Teated