Meie kool pakub psüühikahäirega ja mitmikdiagnoosidega lastele ja noortele paindlikke lahendusi põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamiseks. Kasutame selleks individuaalse õppekava erinevaid võimalusi, õpet struktureeritud õpikeskkonnaga eri/väikeklassides ja mikrogruppides (2-3 õpilast), koduõpet tervislikel põhjustel ja muid õpilase individuaalsusest lähtuvaid õpilahendusi. Gümnaasiumiastmes on võimalik õppida ka mittestatsionaarse õppe vormis.

Koolis on loodud tingimused erinevate kompleksdiagnoosidega õpilaste õpetamiseks nii füüsilise õppekeskkonna, õppevormide kui ka tugistruktuuride tasandil. Õpilase võimete ja annete parimal kujul arendamine algab õpilase individuaalsete õpivajaduste väljaselgitamisest diagnostilise õpetamise ja tugispetsialistide täiendavate uuringute toel ning sobivate õppemeetodite ja -vormide valimisega.

Õpikeskkond on struktureeritud (TEACCH-metoodika). Kõigi õpilaste õppetöö toimub individuaalsete õppekavade alusel, käitumise kujundamiseks kasutatakse klassi- ja õpilasepõhiseid käitumise tugikavasid. Soodustamaks igakülgset arengut, on olulisel kohal ka mitmekülgsete huvitegevuste ja tugiteenuste pakkumine.

Selleks et õpilane omandaks ühiskonnas toimetulekuks vajalikud sotsiaalsed oskused, pöörame spetsiifiliselt rohkem tähelepanu sotsiaalsete käitumismallide õpetamisele ja kinnistamisele, suhtlemisoskuste edendamisele ning iseseisva töö oskuste kujundamisele ja pidevale arendamisele. 1-6 klassini on nädalaplaanis sotsiaalsete oskuste tund, samuti õpioskusi kujundav õpiabitund. Põhikooli III astmes ning gümnaasiumiastmes toimub sotsiaalsete oskuste arendamine inimeseõpetuse ja klassijuhatajatunni raames, karjääritundide ja gümnaasiumi valikkursuste kaudu.

Kohtumised tugispetsialistidega moodustavad orgaanilise terviku lapse ja noore päeva- ja nädalaplaanist. Kooli tugiteenuste osutamine õpilastele ja klassile toimub kooskõlas koolivälise nõustamismeeskonna soovitusele, vastavalt klassi- ja aineõpetajate ning tugispetsialistide ühisele seisukohale ning lapsevanema nõusolekule. Kooliväliste tugiteenustena osutatakse teenuseid rehabilitatsiooniplaani alusel, KOV suunamisel (nt tugiisik, sotsiaaltransport, perekülastusteenus vm), eriarsti (lastepsühhiaater) suunamisel erinevates vaimse tervise probleemidega tegelevates asutustes jm.

Teated