Kuna autistliku lapse jaoks on igasugused ootamatused ärritavad ja häirivad, siis tuleb tegevused peensusteni läbi mõelda ja vältida nii palju kui võimalik etteteatamata muutusi päevakavas. Struktureeritud õpe on just pervasiivsete häiretega ehk autistlikele lastele loodud õppekorralduslik meede, mis seisneb selles, et päevakava on nii ajaliselt kui ka ruumiliselt väga kindlalt ja täpselt paika pandud. Lapsed tunnevad end turvaliselt, kui teavad täpselt, millistest osadest nende koolipäev koosneb ja kaua see kestab.

Kindlasti on siinjuures ülioluline pidev koostöö lapsevanematega. Kuna neid lapsi iseloomustab tavalastest tunduvalt suurem enesekesksus, siis on nende arusaam erinevatest situatsioonidest – ka koolis aset leidvatest – samuti äärmiselt minakeskne. Nad ei ole võimelised nägema situatsioone teise inimese vaatevinklist. Pidev suhtlemine lapsevanematega aitab selliseid olukordi lahendada ja vääritimõistmisi vältida.

Õpilaste arv klassis on väike ja õppetöö neis on korraldatud erinevalt ülejäänud koolist. Väike laste arv võimaldab õpetajatel maksimaalselt arvestada nende individuaalseid erinevusi nii käitumises kui ka vaimses võimekuses. Meie koolis õppivad autistlikud lapsed on vaimselt võimekuselt võimelised õppima riikliku õppekava järgi. Selle poolest ei erine nad mis tahes tavakooli lastest. Nende hulgas on ka lapsi, kes omavad erilist andekust mõnel alal.

Sotsialiseerumisraskuste tõttu tekib autistlikel lastel tundidevälisel ajal palju konflikte ja arusaamatusi. Seetõttu tuleb ka vahetundide ajal säilitada struktureeritud ja lapse jaoks turvaline õhkkond. Autistlike laste koolipäev ei koosne mitte niivõrd üksikutest tundidest, vaid moodustab ühtse terviku, kus siduvas ja suunavas rollis on klassijuhataja.

Lisaks pakume autislikele lastele nende eripära arvestavat tegevust ka kooliväliseks ajaks. Autislike laste jaoks on oluline, et ka tundidevälisel ajal säiliks neile harjumuspäraseks saanud struktureeritus – selleks ongi neile mõeldud huviringid, kus nad saavad arendada oma oskusi turvalises ja sõbralikus seltskonnas ja nende eripärasid arvestades.

Teated