Tartu Herbert Masingu Kool kasutab õpetamisel põhimeetodina TEACCH`i (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children). TEACCH on Põhja-Carolinast alguse saanud programm, mis on asutatud Eric Schopleri ja Robert J. Reichleri poolt.

TEACCH- meetod keskendub kolmele põhikomponendile:

1. Lähtumine õpilase individuaalsusest

Tartu Herbert Masingu koolis on igal õpilasel individuaalne õppekava, mis võimaldab õpetamist lähtuvalt konkreetse lapse individuaalsusest.

2. Õpikeskkonna struktureerimine

Kuna autistlikul lapsel on probleemid tervikpildi tajumisel, tegevuste planeerimisel ja tal on ka keeruline ennast teiste olukorda panna, siis on tema jaoks vajalik kogu koolipäev struktureerida, muuta arusaadavaks ja etteaimatavaks. Struktureeritud õpe hõlmab nii füüsilise keskkonna organiseerimist kui ka õpetamist visuaalsete, rutiinsete päeva- ja tunnikavade ning töösüsteemide alusel.

3. Koostöö õpilase vanemate ja kooli meeskonnaga

Kool peab väga oluliseks tihedat koostööd lapsevanemate ja tugimeeskonnaga.

Teated