Kooli kodukord (pdf)

Üldine koolielu

1. Esmaseks kontaktiks kooli ja kodu vahel on klassijuhataja.

1.1. Klassijuhataja teavitab õpilast ja tema seaduslikke esindajaid kooli kodukorrast jt õpilast ning tema seaduslikke esindajaid puudutavatest kooli põhidokumentidest.

2. Kooli ametlikuks suhtluskanaliks õpilaste ja lapsevanematega on Stuudium. Kool eeldab, et lapsevanem külastab Stuudiumit vähemalt korra nädalas.

2.1. Teise inimese konto kasutamine Stuudiumi sisselogimisel ei ole lubatud.

3. Kooli töötajad vastavad õpilaste ja vanemate kirjadele ja kõnedele tööajal, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

4. Õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruumide kasutamise aluseks on kokkulepe huvijuhi või kooli juhtkonnaga.

5. Kooli töötajate koostatud õppematerjalid (ettekanded, tööjuhendid, konspektid, kokkuvõtvad tööd jne) on kaitstud autoriõigusega ning nende levitamine ja kopeerimine ei ole ilma autori nõusolekuta lubatud.

6. Õpilane võib külalisi kooli kutsuda ainult kooli töötaja loal.

7. Õpilane ei avalda Internetis ega nutiseadmetes halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, heli- ega videofaile. Õpilane ei tee pilte, heli- ega videosalvestisi asjaosaliste nõusolekuta.

8. Tundide ja koolis peetavate vestluste lindistamine ja filmimine on lubatud vaid õpetaja või juhtkonna loal

8.1. Kool võib filmida tunde õppe-eesmärgil, teavitades sellest filmitava klassi õpilaste vanemaid või seaduslikke esindajaid. Filmimise eelduseks on kõikide osapoolte nõusolek. Filmitud lõike kasutatakse täiendkoolituse läbiviimiseks ja ei jagata majaväliste inimestega.

Päevakava

9. Koolimaja välisuksed avatakse hiljemalt kell 7.30.

10. Õpilased juhinduvad päevakavas oma tunniplaanist.

10.1. Õpilast teavitab tunniplaanist klassijuhataja, tehes seda uue õppeaasta alguses esimesel võimalusel pärast tunniplaani valmimist. Kehtiva tunniplaani muudatustest annab klassijuhataja teada vähemalt nädal enne tunniplaani muudatuste rakendumist. Kehtiv tunniplaan on leitav kooli kodulehelt.

10.2. Õpilased tulevad koolimajja reeglina kuni 15 min enne oma tundide algust ja lahkuvad majast vahetult peale oma koolitundide või huviringide lõppu, välja arvatud juhul, kui nad osalevad pikapäevarühma töös.

11. Vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele võib läbi viia juhendatud e-õppepäevi.

12. Tunnivälised üritused koolimajas lõppevad reeglina hiljemalt kell 22.00.

Õppetund

13. Õpilasele on ainetundidest ja nende ajal toimuvatest kooliüritustest osavõtt kohustuslik.

14. Õpilane tuleb tundi õigeaegselt.

14.1. Juhul kui õpilane hilineb tundi mõjuva põhjuseta enam kui 15 minutit, on õpetajal õigus märkida õpilane puudujaks.

15. Õpilane võib tunni ajal õpperuumist lahkuda vaid kokkuleppel õpetajaga.

16. Juhul, kui tunniplaanijärgne tund ei saa alata vähemalt 15 minuti jooksul, teavitavad kas õpilased või õpetaja sellest õppetegevuse juhti.

17. Õpilane on kohustatud kaasa võtma tunniks vajalikud õppevahendid.

18. Õpilane käitub tunnis õppeprotsessi väärtustavalt ja ei takista kaaslasi õppimast.

19. Kehalisest tegevusest vabastatud õpilased osalevad kehalise kasvatuse tundides vastavalt õpetaja korraldustele.

Nutiseadmete kasutamine õppepäeva jooksul

20. Nutiseadmete kasutamine tunnis on lubatud õppe-eesmärgil vastavalt tööülesandele.

21. 7.-12. klassini on lubatud seadmete kasutamine vahetunnis.

22. 1.-6. klassini on nutiseadmete kasutamine piiratud kogu koolipäeva jooksul, täpsemad kokkulepped tehakse koos klassijuhatajaga.

23. Õpetajal on õigus õpilaste nutiseadmed tunni algul kokku korjata ja tunni lõpuni enda valduses hoida.

24. Töötajate ja õpilaste telefonid on õppetunni vältel helitul režiimil.

Kooli IKT vahendite kasutamine

25. Õpilased kasutavad kooli IKT-vahendeid heaperemehelikult, ei lae alla õppetööks mittevajalikke faile ja tarkvara. Arvutisse logib õpilane sisse talle antud kontoga. Töö lõpetades kustutab õpilane arvutist ebavajalikud materjalid ja logib seadmest välja.

26. Õpilasele ei ole lubatud segada kooli IKT vahendite, kooli turvalisust tagavate seadmete ja vahendite tavapärast tööd ning muuta seadmete alghäälestust.

27. Õpilane kasutab kooli IKT-vahendeid ainult õppe-eesmärgil.

27.1. Kooli arvutites ei mängita arvutimänge, v.a. õpetaja loal.

27.2. Kooli arvutites ei kasutata sotsiaalmeedia keskkondi, v.a. koolitööga seotud otstarbel või õpetaja loal.

28. Arvutiklasside võti asub kooli kantseleis. Seda antakse välja ainult kooli töötajale.

29. Arvutiklassis ja sülearvutitega töötades ei sööda ega jooda.

30. Tunniplaaniväliselt (sh vahetunni ajal) võib arvutiklassis viibida ainult õpetaja loal.

31. Mobiilsete sülearvutikappide võtmed asuvad kooli kantseleis. Sülearvuteid saab kooli töötaja kasutada ainult vastavalt sülearvutite broneerimisgraafikule.

32. Sülearvutid tuleb pärast tunni lõppu asetada õigesse kappi, panna arvutid laadima ja kapp lukustada. Sülearvutite korrektse tagastamise eest vastutab sülearvuteid oma tunnis kasutanud või muul põhjusel laenutanud kooli töötaja.

Õppekäigud

33. Õppekäikude eesmärgiks on toetada õppekava üldpädevuste ja sotsiaalsete oskuste omandamist, tegu on ühe õppetöö vormiga.

34. Õppekäigu toimumisest informeerib õppekäigu eest vastutav õpetaja kõiki osapooli Stuudiumi kaudu. Juhul, kui õppekäik mõjutab tervet õppepäeva, annab õpetaja sellest teada vähemalt kaks nädalat enne õppekäigu toimumisaega.

35. Õppekäike ei planeerita ülekooliliste ürituste ajale.

36. Õppekäigul saadab õpilasi aineõpetaja või klassijuhataja või mõni teine kooli töötaja. Õppekäigul võib õpilasi saata ka lapsevanem, kuid ta ei asenda kooli töötajat.

37. Väljaspool Tartu linna toimuvate õppekäikude puhul peab õpilasi saatma vähemalt kaks kooli töötajat.

Koolilõuna

38. Õpilane sööb koolilõunat päevakavas fikseeritud ajal.

38.1. Õpilaste söögiajal saadab klassi klassijuhataja.

38.2. Kooli sööklast ei võeta kaasa nõusid, toitu jmt, v.a kaasa ostetav pakendatud toit.

39. Koolilõuna söömise peab õpilane registreerima kaardilugejas õpilaspiletit kasutades.

Puudumisest teavitamine

40. Õppest puudumiseks loetakse olukorda, kus õpilane ei osale tunniplaanijärgses õppetegevuses. Puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.

40.1. Puudumiseks loetakse ka olukorda, kui õpilane hilineb tundi rohkem kui 15 minutit.

41. Puudumise põhjustest teavitab lapsevanem klassijuhatajat puudumise esimesel päeval (Stuudiumi keskkonnas või mõnel muul kokkulepitud viisil).

42. Koolipäeva keskel võib õpilane lahkuda koolist ainult klassijuhataja, meditsiinitöötaja, aineõpetaja, tugispetsialistide või juhtkonna loal. Puudumised märgib aineõpetaja Stuudiumisse tunni toimumise päeval hiljemalt kell 18.00.

43. Puudumiste kokkuvõtteid teeb klassijuhataja jooksvalt, kuid mitte harvem kui üks kord trimestris ja teavitab sellest vanemat.

44. Kui koolil ei õnnestu õpilase puudumise põhjust välja selgitada, on koolil õigus pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

Hindamisest teavitamine

45. Õpetaja annab õpilasele tagasisidet õpitulemuste saavutamise kohta hinde või hinnangu näol hiljemalt nädala jooksul alates hinnatava tegevuse toimumisest. Suuremahuliste tööde korral (kirjandid, referaadid, uurimistööd jms) vähemalt kahe nädala jooksul. Kõik hinded või hinnangud kantakse Stuudiumisse.

46. Õppeperioodi kokkuvõtvad hinded ja hinnangud kajastuvad Stuudiumis elektroonilise tunnistusena.

Koolipere turvalisuse tagamine

47. Koolipere vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks on koolil koostatud detailne kriisiplaan.

48. Tervise- ja turvalisuse kaalutlustel on kooli juhtkonnal õigus suunata kool osalisele või täielikule juhendatud e-õppele (distantsõppele). Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga.

49. Esmane kontakt õpilasega seotud probleemide tekkides on klassijuhataja, kes vastutab edasise lahenduse leidmiseks vajaliku info vahendamise eest.

50. Väära teo toime pannud õpilaselt on kooli töötajal õigus nõuda suulist või kirjalikku selgitust.

51. Kui tugimeeskond leiab, et isiku suhtes, kes rikkus kooli kodukorda, ei anna oodatud tulemust pedagoogilised mõjutamisviisid, teeb ta vastava esildise elukohajärgsele lastekaitsespetsialistile ja/või politseile. Pöördumisest informeeritakse õpilast ja tema seaduslikku esindajat.

52. Kooli territooriumil ega kooli õppe- ja kasvatustööga seotud üritustel (sh õppekäigud ja ekskursioonid) ei tohi viibida alkoholi- ega narkojoobes ning ei tohi tarvitada ega omada alkoholi, narkootikume ega tubakatooteid (sh e-sigaretti, huule- ja nuusktubakat). Selle vastu eksinud isikust tuleb koheselt teavitada direktorit või tema kohusetäitjat, kes rakendab meetmed vastavalt alkoholiseadusele, tubakaseadusele ja/või narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadusele.

53. Õpilastel on keelatud koolis kaasas kanda põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §44, lõige 1 loetletud esemed: 1) relv relvaseaduse tähenduses; 2)lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses; 3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks; 4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt; 5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.

53.1. Kui tekib kahtlus, et õpilasel on nimetatud esemeid või aineid, püüab kool ohtu vähendada või kõrvaldada. Tajudes ohtu kellegi turvalisusele, on õigus kutsuda politsei (nt ähvarduse korral). Keelatud esemed ja ained võib direktor või tema poolt määratud isik õpilaselt ära võtta ja kontrollida, kas neid on tema valduses, ka tema seljas olevates riietes või kapis. Õpilasele tuleb selgitada miks kontrollitakse ja ta on kohustatud need ained või esemed koolitöötajatele loovutama. Kool teavitab kontrollist viivitamata õpilase vanemat. Esemed ja ained antakse üle politseile või lapsevanemale.

54. Kui lapse käitumine kujutab otsest ja vahetut ohtu lapse enda või teiste isikute elule või tervisele ning seda ohtu ei ole võimalik vältida, sealhulgas vestluse, veenmise või suulise rahustamise teel, võib vastavalt lastekaitseseadusele (§ 24, lõige 3) kooli töötaja lapse ohjeldamiseks kasutada füüsilist jõudu määral, mis ei tekita lapsele kehalisi, vaimseid ega emotsionaalseid kahjustusi ning riivab võimalikult vähe lapse õigusi ja vabadusi. Füüsilist jõudu ei ole lubatud kasutada karistuse eesmärgil (lastekaitseseadus §24, lõige 4).
55. Kool kasutab õpilaste ja kooli töötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kooli territooriumil jälgimiseadmestikku Turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid.

56. Kool kasutab jälgimiseadmestikku koolihoone välisperimeetri jälgimiseks ning koolikoridorides turvalisuse tagamiseks. Videosalvestisi on vajadusel õigus vaadata, kasutada ja edastada kooli juhtkonnal ja tugispetsialistil ohu väljaselgitamiseks või korrarikkumise tuvastamiseks. Vajadusel võib protsessi kaasata ka õpetajaid.

Tugi- ja mõjutusmeetmeted

57. Võimalike mõjutusmeetmete rakendamise keskmeks on õpilase sotsiaalse, emotsionaalse ja akadeemilise arengu toetamine.

57.1. Mõjutusmeetmete rakendamise aluseks on koolis töötavate tugispetsialistide, õpetajate ja lapsevanemate koostöö.

57.2. Üldised mõjutusmeetmed ning nendest teavitamise kord on sätestatud õpilase või klassi käitumise tugikavas.

57.3. Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses kirjeldatud mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab klassijuhataja lapsevanemaid esimesel võimalusel

58. Kooli vara rikkumise või lõhkumise korral kannab õpilane ja tema seaduslik esindaja selle eest materiaalset vastutust

Tunnustamine

59. Õpilaste jooksva tunnustamise detailne kord on sätestatud õpilase või klassi käitumise tugikavas.

60. Silmapaistva koolisisese või –välise tegevuse eest võib õpilasi tunnustada klassijuhataja ettepanekul kas kooli tänukirjaga või direktori käskkirjaga.

61. Kord aastas toimub direktori vastuvõtt õpilastele (koos vanematega), kelle tulemused õppetöös on kas head või väga head ja/või kes on õppetöö vallas teinud läbi suurima arenguhüppe. Vastuvõtule kutsutakse igast klassist kuni üks õpilane klassijuhataja ettepaneku alusel.

62. Muus osas lähtutakse tunnustamisel Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korrast.

Teated